Само при нас легитимната специалност “Киберсигурност” в направление “Национална сигурност”

За студенти

Банкова сметка за превеждане на такси:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF
BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03
Важни съобщения
Учебни занятия и изпитни сесии

Проверка на оценки

Свържете се с нас

Пловдив
032/ 260 974 / 0882 392 737
Офис София
02/ 42 38 320 / 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440 / 0886 096 704

Онлайн кандидатстване 24/7 (Научи повече)

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

АКРЕДИТАЦИЯ

Промяна в лекции – 4 курс, редовно обучение

Съобщение за студентите от 4-ти курс, редовно обучение, специалности “Противодействие на тероризма”, “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”, “Криминалистика”, “Киберсигурност”Лекциите по Противодействие на конвенционалната...

Промяна в лекции – 2 курс, редовно обучение

Съобщение за студентите 2-ри, редовно обучение, специалности „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”,” Криминалистика”, „Национална сигурност”, „Киберсигурност”, „Митническо разузнаване и разследване”, Лекциите по Индустриални...

Ректорът на ВУСИ доц. д-р Йордан Бакалов стана професор

Ректорът на ВУСИ доц. д-р Йордан Бакалов стана професор

Ректорът на Висшето училище по сигурност и икономика доц. д-р Йордан Бакалов защити успешно академичната длъжност „професор“ в областта на висшето образование ”Сигурност и отбрана” по професионално направление “Национална сигурност“ (,,Геополитически рискове пред сигурността на Югоизточна Европа“). Той представи своя монографичен труд „Геополитически рискове пред сигурността на Югоизточна Европа“. Доц. д-р Йордан Бакалов получи положителна оценка от научното жури на конкурса.

Разглежданата тематика в научното изследване е позиционирана в полето на геополитическите аспекти на глобалната сигурност на света, в чийто контекст се интерпретират проблемите на сигурността и стабилността на Западните Балкани. Анализирани са обстойно ролята и мястото на различните организации за сигурност (НАТО, ОССЕ) в Балканския регион за укрепване и запазване на мира и стабилността на отделните държави. Авторът детайлно конкретизира ролята на няколко големи държави, като САЩ, Русия, Китай и Турция, за стабилността на Западните Балкани. Освен общите политики за сигурност на региона, прилагани от тези държави, специално място е отделено на руската политика на Балканите и влиянието на украинския конфликт върху стабилността на Западните Балкани. Подробно са изложени основните механизми на влияние върху политиката на държавите от Западните Балкани от страна на други държави, и особено на Русия и Китай. Посочена е и регионалната политика на Република Турция със своето изключително важно и силно европейско и местно геополитическо присъствие на балканската политическа сцена. Изследването има непосредствена практическа значимост за третираните програми за регионална сигурност в политиката, които водят до стабилност на Западните Балкани като остров на спокойствието на целия Балкански полуостров. Изтъкната е ролята на България за задълбочаване на балканската сигурност в контекста на военнотехническото сътрудничество в рамките на Северноатлантическия алианс.

Йордан Бакалов има присъдена ОНС „доктор“ и научната степен „доктор по национална сигурност“, както и „доцент“ по национална сигурност. Той председателства Комисията по национална сигурност и е член на Комисията по бюджет и финанси в 38-ото Народно събрание. Народен представител е и член на Комисията по бюджет и финанси в 39-ото Народно събрание. Също така е депутат, председател на Комисията по жалбите и петициите на гражданите, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и на Подкомисията за контрол на специалните служби в 40-ото Народно събрание. Доц. д-р Бакалов е народен представител, председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите и член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в 41-вото Народно събрание. Той е заемал ръководната роля на вътрешен министър и на директор-управление в Служба ,,Военна информация“.

Доц. д-р Васил Георгиев защити успешно академичната длъжност „професор“ във ВУСИ

Доц. д-р Васил Георгиев защити успешно академичната длъжност „професор“ във ВУСИ

Доц. д-р Васил Георгиев защити успешно академичната длъжност „професор“ в областта на висшето образование ”Сигурност и отбрана” по професионално направление “Национална сигурност (Външна политика и политика на сигурност на ЕС) във Висшето училище по сигурност и икономика. Той представи своя монографичен труд ,,Обща външна политика и политика на сигурност на ЕС – еволюция, възможности, взаимодeйствия“.  Доц. д-р Васил Георгиев получи положителна оценка от научното жури на конкурса.

Обект на изследване в монографията е общата външна политика и политика на сигурност на ЕС (ОВППС). Тя е част от външните действия на ЕС, които, съгласно дял V на Договора за Европейски съюз и част пета на Договора за функциониране на ЕС, включват комплекс от няколко политики – външната политика, включително в областта на сигурността и отбраната, (външно) търговската политика, политиката за развитие и политиката за хуманитарна помощ и икономическото, финансово и техническо сътрудничество. Единството на външните действия, резултат от Договора от Лисабон, влязъл в сила през 2009 г. налага и изследването и на другите външни действия на ЕС, с оглед на обстоятелството, че те са инструменти, решаващи специфичните външнополитически цели на ЕС, също така в себе си въпроси от компетентността на ОВППС. Монографичният труд отразява актуалното състояние на Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС към 31 декември 2020 г.

Васил Георгиев има висше юридическо образование. През 2008 г. защитава докторска дисертация по право на тема: „Европейският съюз в Световната търговска организация за защита на интелектуалната собственост (Европейският съюз и географските означения)”. От 2017 г. e доцент във Висшето училище по сигурност и икономика. Едновременно с това е и практикуващ адвокат в областта на търговското и гражданското право, автор на научни трудове, студии и статии в областта на сигурността, правото на ЕС и търговското право, както и на два романа и сборници с разкази. Член е и на редакционния съвет и на редакционната колегия на сп. „Политика и сигурност” на ВУСИ.

Проф. д-р Евгени Манев: Изследователят проф. д.п.н. Георги Манолов доказва как да се реализират нещата, като създаде ВУСИ

Проф. д-р Евгени Манев: Изследователят проф. д.п.н. Георги Манолов доказва как да се реализират нещата, като създаде ВУСИ

Представянето на тритомната монография „Власт и привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.)“ с автор проф. д.п.н. Георги Манолов – президент на Висшето училище по сигурност и икономика, се състоя на 8 ноември в Литературен клуб „Перото“ в София. Събитието бе уважено от представители на академичните среди, политици, журналисти и общественици. По време на представянето своя коментар за изданието даде проф. д-р Евгени Манев (УниБИТ).

„За продуктивността и за качеството на изследователските трудове на проф. д.п.н. Георги Манолов знаем всички и сме убедени в това.

В действителност тритомната монография  „Власт и привилегии в политическата история“ предполага анализи и размисли от много широк кръг въпроси.

Изследователят проф. д.п.н. Манолов доказва и на практика как да се реализират нещата, като създаде Висшето училище по сигурност и икономика. И мисля, че то, както се развива, в скоро време ще стане университет“.

ВУСИ IT АКАДЕМИЯ

Издателски комплекс

ВЗИСКАТЕЛНОСТ. УНИКАЛНОСТ. СИГУРНОСТ. ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Международна дейност

Адрес:
Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13
Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105
Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:
Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737
Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:
Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg
Офис София
sofia@vusi.bg
Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

Адрес:

Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105

Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:

Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737

Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422

Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:

Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg

Офис София
sofia@vusi.bg

Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини