КИА спечели 600 000 лева бeзвъзмездно финансиране за е-обучение

Nov 8, 2012

Солидна субсидия от 600 000 лева безвъзмездна финансова помощ  за реализиране на проект „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”получи Колежът по икономика и администрация – Пловдив на официална церемония в Гранитна зала на Министерския съвет. Договорът на висшето училище бе връчен лично от министър-председателя г-н Бойко Борисов,  в присъствието на министъра на МОМН г-н Сергей Игнатов, на президента на колежа проф. дпн Георги Манолов.
Тринадесет университета и висши училища, сред които и Колежът по икономика и администрация – Пловдив, получиха договори за финансиране на проекти за развитие на електронното дистанционно обучение чрез ОП “Развитие на човешките ресурси”. Финансирането по проекта ще послужи за разработване на програми за електронно обучение от разстояние, както и за повишаване на квалификацията на преподавателите за реалното им приложение в учебните курсове.
„Благодаря, че и ние, частните висши училища сме в числото на спечелилите, защото това правителство е първото, което ни дава тези шансове”, каза проф. д.п.н. Манолов при получаване на договора. Министър-председателят Бойко Борисов поздрави наградените и каза:  „Безспорно в 21-ви век дистанционното електронно обучение е едно от модерните и много важно за младите хора средства за обучение – пестят се пари и време. Това са живи пари, които ще отидат директно в сфери, които са важни за всяко едно учебно заведение.”
В рамките на проекта се предвижда създаване на Център за дистанционно обучение, осигурен с най-съвременно оборудване като със средствата ще се финансира и закупуването на лиценз за специализиран софтуер – платформа за дистанционно обучение и хардуер; ще се създаде електронно хранилище за електронни и мултимедийни помагала, необходими за подготовката на изпити, за проверка на знанията на студентите и т.н.. Предвижда се и обучение на преподавателите, администрацията и техническия персонал за работа и поддръжка на платформата за електронно обучение.
В курсовете ще бъдат включени над 450 студенти от всички курсове  и специалности. Студентите ще получат възможност за достъп до материалите, а в края на обучението ще могат да изразяват мнението си и да правят препоръки. Тази обратна връзка е особено важна, за да може успешно да се приложат електронните форми на дистанционно обучение.
                Въвеждането на дистанционното обучение в Колежа по икономика и администрация – гр. Пловдивще направи висшето образование в региона още по-достъпно за всички работещи и за хората в неравностойно положение, с което ще се извърши сериозна крачка напред към развитие на системата “учене през целия живот” в съответствие с изискванията на Европейския съюз.