„Власт и политика“ е новата книга на проф. Димитър Димитров

Dec 6, 2017

„Власт и политика“ е заглавието на новата книга на чл.-кор. проф. д. с. н. Димитър Димитров. В нея той изследва основните проблеми, които възникват във функционирането и развитието на властта и политиката. Проф. Димитров ги дефинира като два колоса, които определят настоящето и бъдещето на всяко общество. „Властта е благо и проклятие. Властта е силна, красива и опасна като огъня. Политиката е универсално средство за постигане на властта“, пише авторът. В монографията си той изследва и значението и ролята на политическият лидер. Според проф. Димитров той е „красиво, но бодливо цвете, което се отглежда трудно и за неговото създаване се изискват специфични политически условия и време.“
За значителната роля на тези феномени в човешкия живот трябва да ни убеди социологическия подход, който често се прелива в интердисциплинарен и кореспондира с достиженията на съвременната политология, казва авторът. Той е категоричен, че макар и относително млада като наука, тя печели уважение сред изследователите на обществените и особено на политическите явления и процеси.
В монографията си проф. Димитров изследва проблеми, свързани с разкриване на същността и особеностите на феномена „власт“ и свързаните с него отношения. Отделя специално внимание на обхвата на политическата власт и структура. Освен това авторът проучва процесите, свързани с функционирането и развитието на политиката. В книгата си проф. Димитров разширява обхвата на изследването и включва проблемите, свързани с политическия елит и неговото поведение.
Монографията на проф. Димитров „Власт и политика“ беше представена в Големия салон на Българската академия на науките. На събитието присъстваха изявени учени, общественици и представители на академичната общност.
Книгата е издадена от Издателски комплекс ВУСИ, а рецензенти са ректорът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д. п. н. Георги Манолов и проф. Александър Маринов.