ВУСИ е регионален лидер по облагаем доход на завършилите студенти в направленията „Национална сигурност“ и „Икономика“, показват данните на Рейтинговата система за 2018 година

Jan 7, 2019

Висшето училище по сигурност и икономика е безспорен регионален лидер в Пловдив по среден месечен облагаем доход на завършилите студенти в професионалните направления (ПН) „Национална сигурност“ и „Икономика“. Това показват данните от VIII издание на Рейтинговата система на вузовете в България.

Успешно дипломираните студенти на ВУСИ от направление „Национална сигурност“ имат среден месечен облагаем доход 1 098 лв. и 71 ст., като сумата е изчислена за предходните пет години по данни от Националния осигурителен институт и АдминУни. Тенденцията за растеж е стабилна през последните две години и показва увеличение със 142 лв., в сравнение с предходното изследване. Завършилите ПН „Икономика“ имат среден месечен облагаем доход 1 247 лв. и 34 ст., който е със 162 лв. по-висок от класирания на второ място по този индикатор университет в Пловдив. Висшето училище по сигурност и икономика показва изключителни резултати и в професионално направление „Администрация и управление“. Завършилите имат среден месечен облагаем доход 1 108 лв. и 82 ст., като вузът е на втора позиция в региона по този критерий и изпреварва с 70 лв. следващите университети.

Актуалните данни от Рейтинговата система за 2018 година показват, че ВУСИ подобрява почти всичките си показатели в „Общи индикатори за висшето училище“ както следва:

В раздел „Учебен процес“ критерият „Ексклузивност на преподавателския състав“ бележи ръст от предходната класация, с повече от 2%. 

В раздел „Научни изследвания“ са отразени двете докторските програми, за които ВУСИ получи акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Нарастват общите средства за научноизследователска дейност (НИД), които от 607.83 лв. за 2017 г., през 2018 г. достигат 648.92 лв. Увеличават се общо средствата за НИД на студент, които само за една година се покачват от 331.97 лв. на 387.18 лв. Идентична е ситуацията и с ръста на привлечените средства за НИД на студент – от 331.97 лв. на 387.18 лв. за 2018 г.

В раздел „Учебна среда“ оборудването, което включва компютри, машини, съоръжения и капитализирани разходи на вуза за един студент за календарна година, нараства от 76.46 лв. през 2017 г. на 88.90 лв. през 2018 година. Общият брой на библиотечните единици във ВУСИ се увеличава от 15 900 на 16 520 бр. само за една година. Това води до нарастване на библиотечния фонд на студент от 8.68 бр. до 9.86 бр. през 2018 г. Расте и ползваемостта на библиотечния фонд от 53.05 единици за студент до 58.62 единици през 2018 г. Рязък скок бележи информационното обезпечаване, което включва броя международни бази данни, за които вузът е абониран. По данни на АдминУни от 2 броя през 2017 г. те достигат 11 броя през 2018 г. Увеличава се и учебната площ на един студент от 4.64 квадратни метра на 5.07 кв. м.

Акредитации

В Рейтинговата система на висшите училища за 2018 г. са отразени отличните акредитационни оценки на ВУСИ от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България. НАОА даде обща оценка 9,01 по десетобалната система за институционалната акредитация на вуза. НАОА е пълноправен член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование – ENQA, и издадената от нея акредитация се признава за валидна в целия Европейски съюз.

ВУСИ има отлична оценка от 9,07 за програмната акредитация на „Национална сигурност“; отлична оценка от 9,17 за „Икономика“; отлична оценка от 9,02 за „Администрация и управление“; както и програмни акредитации на две докторски програми за „Национална сигурност“. По този начин Висшето училище по сигурност и икономика притежава пълен комплект от отлични оценки и продължава възходящата си тенденция на развитие, утвърждавайки се сред топ университетите в страната, предлагащи безкомпромисно качество на обучение.

Национална сигурност“

ВУСИ е регионален лидер в професионалното направление по стандартизираната класация на Рейтинговата система за 2018 г. Вузът е в Топ 7 в национален мащаб сред университетите в България, предлагащи бакалавърски, магистърски и докторски програми в „Национална сигурност“. ВУСИ е на първо място в Пловдив по среден месечен облагаем доход на дипломираните студенти, показват данните на НОИ и АдминУни.

Съществен ръст бележи индикаторът „Брой студенти в направление“. Докато през 2016 г. са били 370 души, през 2017 г. са 666, за да достигнат 816 през 2018 г.

Трайно положителни са тенденциите в предлаганите специалности за обучение на бакалаври и магистри – нарастват съответно от 5 на 6, и от 7 на 10 за 2018 г. по данни на АдминУни.

В индикаторът „Престиж“ ВУСИ подобрява позициите си, спрямо предходното издание на Рейтинговата система. Увеличава се средният успех от дипломата за завършено средно образование на студентите, които са приети в първи курс в професионалното направление.

В индикаторът „Реализация на пазара на труда и регионална значимост“ вузът е с множество подобрени позиции, сред които за: принос към осигурителната система; осигурителен доход на завършилите; облагаем доход на завършилите; съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо средната заплата за областта; привлекателност за кандидат-студентите от региона. Увеличава се и показателят „Регионална реализация“ от 33,33% до 40 на сто, изчислен като дял на завършилите през последните 5 години, които са осигурени от работодател в региона.

Икономика“

ВУСИ е № 1 в Пловдив сред частните вузове в професионалното направление по стандартизираната класация на Рейтинговата система за 2018 г. ВУСИ подобрява с цели три места класирането си в национален мащаб спрямо предходното издание и вече заема престижната 15 позиция сред университетите в България, предлагащи бакалавърски и магистърски програми в „Икономика“. ВУСИ е на първо място в региона с 1 247 лв. и 34 ст. среден месечен облагаем доход на завършилите студенти и изпреварва с огромна преднина втория по този критерий университет в Пловдив.

Реализацията на пазара на труда е почти 97%. Това показват данните на НОИ и АдминУни, тъй като само 3,36% са официално регистрираните безработни сред завършилите през предходните 5 години професионалното направление.

Процентът на работещи на позиция, изискваща висше образование или заемащи длъжност по призвание, нараства от 15,29 на сто до 17,05%. Съставителите на Рейтинговата система уточняват, че хората на граждански договор, самоосигуряващите се лица и земеделските производители не са взети предвид при изчислението.

Процентът на социално осигурените сред завършилите през предходните 5 години нараства от 67,66 на сто до 72%.

Осигурителният доход е 877 лв. и 68 ст., сочат данните на НОИ и АдминУни. От 2012 г. той расте неизменно с всяка изминала година, показвайки устойчива тенденция на увеличаване и достига връх през 2018 г.

Индикатори като привлекателност за кандидат-студентите в областта; регионална реализация; регионална реализация на позиция за висше образование са с подобрена позиция спрямо предходното издание на Рейтинговата система.

Администрация и управление“

ВУСИ е на първо място в Пловдив сред частните вузове в професионалното направление и дори изпреварва някои държавни университети в града по стандартизираната класация на Рейтинговата система за 2018 г. ВУСИ подобрява с цели пет места класирането си в национален мащаб спрямо предходното издание и вече заема престижната 11 позиция сред университетите в България, предлагащи бакалавърски и магистърски програми в „Администрация и управление“.

Облагаемият доход е 1 108 лв. 82 ст., като само за една година се е увеличил с повече от 210 лв. Този факт води до повишаване на индикаторите за: принос към осигурителната система; осигурителен доход на завършилите; съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо средната заплата за областта.

Привлекателността на вуза за кандидат-студентите в областта; регионалната реализация и регионалната реализация на позиция за висше образование също бележат устойчив ръст. Положителната тенденция е валидна и за критериите: приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание, както и за специалностите за обучение на бакалаври и магистри, които се увеличават през 2018 г.

В индикаторът „Престиж“ ВУСИ подобрява позициите си, спрямо предходното издание на Рейтинговата система. Средният успех от дипломата за завършено средно образование на студентите, които са приети в първи курс в професионалното направление, вече е мн. добър 4,55.

Данните от Рейтинговата система на висшите училища в България за 2018 г. показват, че ВУСИ продължава възходящото си развитие, като предлага на студентите модерно обучение, квалифицирани преподаватели и съвременна технологична база. Само за 15 години от своето създаване Висшето училище по сигурност и икономика успя да се утвърди сред топ университетите в страната и да гарантира на дипломираните млади хора бързо намиране на високо платена работа и успешна професионална кариера.