ВУСИ ЗАПАЗВА ОТНОВО НЕПРОМЕНЕНИ СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ

Aug 29, 2023

Уважаеми колеги, напомняме Ви че срокът за заплащане на таксата за първи семестър на уч. 2023/2024г. е от 25.08.2023г. до 25.09.2023г. Плащането може да бъде на място във ВУСИ или по банковата сметка на висшето училище:
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
ГР.ПЛОВДИВ
IBAN: BG65 BPBI 7924 1066 753903
BIC BPBIBGSF
В основанието на платежното нареждане да се впишат:
трите имена, специалността и факултетният номер.
Размерът на сем. такси е непроменен – за ОКС”Бакалавър” – 1100лв., а за ОКС “Магистър” – 1300лв.