ВУСИ с отлична оценка и максимална 6-годишна институционална акредитация

Aug 28, 2017

Висшето училище по сигурност и икономика получи една от най-високите оценки сред частните вузове в Пловдив и максимална 6-годишна институционална акредитация. Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерски съвет на Република България даде обща оценка от 9,01 и срок на валидност на акредитацията от шест години, в съответствие с чл.79, ал. 4 от Закона за висшето образование. По този начин ВУСИ затвърди лидерската си позиция на престижен образователен и научен център, предлагащ качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда.
Решението на членовете на Акредитационния съвет на НАОА е от проведено на 08.06.2017 г. заседание, като в него се определя и капацитета на Висшето училище по сигурност и икономика, който бележи ръст и достига 3000 студенти.
Наличието на акредитация от специализиран държавен орган, какъвто е НАОА, е необходимо условия за легитимността на всеки вуз в страната. То гарантира, че учебната, научноизследователската и художественотворческата дейност на ВУСИ отговаря изцяло на нормативните изисквания.
Изключително високата оценка е резултат от начина, по който вуза осъществява предмета на дейността и целите като организация; от ефективността, с която се контролира, поддържа и повишава качеството на обучението в предлаганите професионални направления; за постиженията на преподавателите и студентите в научните и приложните изследвания; за високата квалификация на академичния състав; за осигурите отлични условия на материалната и технологичната учебна среда.
Като член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование, издадената от НАОА институционална акредитация на ВУСИ се признава за валидна в целия Европейски съюз.