ВУСИ получи програмни акредитации на докторски програми за „Национална сигурност“

окт. 1, 2018

Висшето училище по сигурност и икономика получи програмни акредитации на две докторски програми от професионално направление 9.1 „Национална сигурност“. Решението е от 09.07.2018 г. (Протокол № 14) на Постоянната комисия по социални и правни науки на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).
След обобщаване на резултатите от гласуването, в съответствие с приетите от Акредитационния съвет на НАОА „Правила за гласуване на процедури за акредитация и оценяване на проекти“, Постоянната комисия по социални и правни науки даде програмна акредитация на докторската програма „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ с обща оценка 8,86 по десетобалната система и програмна акредитация на докторската програма „Антитероризъм“ (Организация и управление на антитерористичната дейност) с обща оценка 8,85 по десетобалната система. Двете докторски програми са в професионално направление 9.1 „Национална сигурност“ на Висшето училище по сигурност и икономика, а срокът на валидност на акредитацията е пет години, в съответствие с чл. 79, ал. 4 от Закона за висшето образование.
Докторските програми на ВУСИ в професионално направление „Национална сигурност“ са насочени към обучение на докторанти за изследване по проблеми, свързани с теоретичните основи на организацията, управлението и противодействието на престъпността и тероризма. Те формират нови научни знания и спомагат за създаване на научноприложни решения за нуждите на учебния процес. Целите на обучението по докторските програми са подготовка на висококвалифицирани кадри за системата за сигурност, притежаващи способности за развитие и прилагане на научни знания в управленската и изпълнителската дейност.
С програмните акредитации на докторските програми „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Антитероризъм“ (Организация и управление на антитерористичната дейност) ВУСИ вече предлага и третата образователна и научна степен „доктор“ в системата на висшето образование в България. Тя може да се защити след придобита степен „магистър“, като обучението се осъществява по научни специалности. По този начин Висшето училище по сигурност и икономика продължава възходящата си тенденция на развитие, утвърждавайки се сред топ университетите в страната, предлагащи безкомпромисно качество на обучение.

Висшето училище по сигурност и икономика получи програмни акредитации на две докторски програми от професионално направление 9.1 „Национална сигурност“.