ВУСИ разкрива нови пет бакалавърски и седемнадесет магистърски специалности

Feb 27, 2019

Висшето училище по сигурност и икономика разкрива нови пет бакалавърски и седемнадесет магистърски специалности от учебната 2019/2020 година. Те са в трите професионални направления – „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“, за които вузът получи само отлични акредитационни оценки от Националната агенция за оценяване и акредитация. Всички нови специалности са изцяло съобразени с изискванията на Министерството на образованието и науката и отговарят на търсенето на квалифицирани кадри от страна на работодателските организации.
„ВУСИ продължава да изпълнява мисията си по предоставяне на качествено и достъпно висше образование. Ръководството на вуза непрекъснато наблюдава тенденциите на пазара на труда и винаги се стреми да предложи специалности, които изцяло да отговарят на потребностите на бизнеса. В резултат на задълбочен анализ и проведени допитвания в многобройните компании, с които си сътрудничим, академичното ръководство взе решение за разкриване на нови специалности в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и образователно-квалификационна степен „магистър“. Убедени сме, че лекционните курсове перфектно ще се впишат в досега съществуващите и още повече ще разширят базата, на която се провежда учебният процес във ВУСИ“, заяви ректорът на вуза проф. Георги Манолов. Той допълни, че кадрите, които се дипломират по новите специалности, не само ще бъдат напълно конкурентни на пазара на труда, но и ще бъдат с едни гърди напред пред останалите студенти в процеса на търсене на работа, тъй като учебните планове са изцяло в синхрон с последните европейски и световни тенденции във висшето образование и развитието на българската икономика. „При разработването на новите предложения се съобразихме и с данните от Рейтинговата система на вузовете в България. Осмото й издание показва, че ВУСИ е безспорен регионален лидер по редица показатели, като тенденцията през годините е устойчива. Динамичното развитие на отделните индикатори свидетелства за далновидността на решенията, които взима ръководството през годините. Разполагаме с преподавателски състав от безспорни специалисти, доказали се не само в България, но получили признание и в чужбина. Имаме перфектна материална база, която непрекъснато подобряваме и затова сме убедени, че лекционните курсове ще имат заслужен успех“, добави проф. Манолов.
Ето и кои са новите перспективни специалности за учебната 2019/2020 година, за които вече могат да се подават документи:

Образователно-квалификационна степен „бакалавър“

I. Професионално направление „Администрация и управление“:
1. „Мениджмънт на социалната дейност“

II. Професионално направление „Икономика“:
1. „Международен бизнес“
2. „Маркетинг“

III. Професионално направление „Национална сигурност“
1. „Корпоративна сигурност“
2. „Киберсигурност“

Образователно-квалификационна степен „магистър“

I. Професионално направление „Администрация и управление“:
1. „Социално предприемачество“
2. „Европейска администрация и управление на проекти“
3. „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството“
4. „Управление на алтернативните видове туризъм“
5. „Мениджмънт на балнео- и СПА туризма“
6. „Управление, политика и бизнес“

II. Професионално направление „Икономика“:
1. „Валутен, митнически и данъчен контрол“
2. „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“
3. „Кръгова икономика“
4. „Икономика на туризма“

III. Професионално направление „Национална сигурност“
1. „Индустриални отношения и сигурност“
2. „Регионална защита на населението и критичната инфраструктура“
3. „Корпоративна сигурност“
4. „Сигурност в туризма“
5. „Защита на информацията“
6. „Митническо разузнаване и разследване“
7. „Информационна сигурност“

Подробна информация за всички специалности в трите професионални направления, сроковете и начините за кандидатстване във Висшето училище по сигурност и икономика можете да получите на адрес: гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 13, тел. 032/260-974, както и на www.vusi.bg.