ВУСИ с пълен набор от отлични акредитационни оценки

Sep 19, 2018

ВУСИ с отлични оценки за програмните акредитации на направления „Икономика“ и „Администрация и управление“Висшето училище по сигурност и икономика получи само отлични оценки след проведените акредитационни процедури от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет на Република България. По този начин ВУСИ се нареди сред малкото университети в страната, които имат единствено отлични оценки и максимални, шестгодишни, срокове на валидност на акредитациите в съответствие с чл. 79, ал. 4 от Закона за висшето образование (ЗВО).
Националната агенция за оценяване и акредитация даде обща оценка 9,01 по десетобалната система за институционалната акредитация на ВУСИ. Решението на членовете на Акредитационния съвет на НАОА е от проведено на 8.06.2017 г. заседание (Протокол № 16), като в него се определя и капацитетът на Висшето училище по сигурност и икономика, който бележи ръст и достига 3000 студенти.
НАОА е специализиран държавен орган, създаден към Министерския съвет на Република България, който оценява, акредитира и контролира качеството на дейностите във висшите училища в страната. Наличието на акредитация от НАОА е необходимо условие за легитимността на всеки вуз в България и гарантира, че учебната, научноизследователската и художественотворческата дейност на ВУСИ отговарят изцяло на нормативните изисквания.
Висшето училище по сигурност и икономика получи отлична оценка и за програмната акредитация на професионално направление 9.1 „Национална сигурност“. НАОА даде обща оценка 9,07 по десетобалната система и срок на валидност на акредитацията шест години съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за висшето образование. Решението на Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана е от проведено на 10.07.2017 г. заседание (Протокол № 12). По този начин ВУСИ затвърди лидерската си позиция на престижен образователен и научен център, предоставящ високо ниво на учебния процес в съвременна технологична база.
Висшето училище по сигурност и икономика получи отлични оценки и за програмните акредитации на професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“.
Решението на НАОА за професионално направление 3.8 „Икономика“ е от проведено заседание на 27.06.2018 г. (Протокол № 20). Постоянната комисия по стопански науки и управление гласува обща оценка 9,17 по десетобалната система в съответствие с чл. 79, ал. 1 от ЗВО.
Решението на НАОА за професионално направление 3.7 „Администрация и управление“ е от проведено заседание на 4.07.2018 г. (Протокол № 21). Постоянната комисия по стопански науки и управление даде обща оценка 9,02 по десетобалната система в съответствие с чл. 79, ал. 1 от ЗВО.
С получените оценки ВУСИ изпревари редица утвърдени университети и е сред лидерите в България след институционалната акредитация и програмните акредитации на трите професионални направления – „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“.
Националната агенция за оценяване и акредитация е пълноправен член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование (ENQA) и издадените от нея акредитации на ВУСИ се признават за валидни в целия Европейски съюз.
„Висшето училище по сигурност и икономика е пълен отличник! Постигнахме изключителни резултати, които още веднъж потвърждават системната ни и задълбочена работа, както и далновидността на ръководството на вуза“, заяви президентът на вуза проф. д.п.н. Георги Манолов. Той допълни, че ВУСИ залага на качеството в учебния процес, като програмите са актуализирани, а изучаваните дисциплини са осъвременени. „Нашите студенти придобиват необходимите теоретични знания и практически умения, които максимално улесняват намирането на работа на конкурентния пазар на труда. Те развиват и широк набор от качества, като комуникативност, отговорност, способност за работа в екип, които са ключови за бъдещата им кариера“, подчерта проф. Манолов. Той припомни данните от Рейтинговата система на вузовете в България за 2017 г., според които Висшето училище по сигурност и икономика е регионален лидер по среден месечен облагаем доход на студентите, завършилите „Национална сигурност“ и „Икономика“ във вуза. „Тези резултати до голяма степен се дължат и на отличната ни комуникация с представители на бизнеса, които високо ценят нашите кадри“, подчерта президентът на ВУСИ. Проф. Манолов беше категоричен, че Висшето училище по сигурност и икономика ще продължава да защитава постигнатото през годините и ще надгражда успехите, продължавайки своето възходящо развитие.