Дипломите от ВУСИ за „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“ носят най-висок облагаем доход в Пловдив, показват данните на Рейтинговата система за 2019 г.

Dec 10, 2019

Висшето училище по сигурност и икономика е безспорен регионален лидер по този критерий

Висшето училище по сигурност и икономика е безспорен лидер в Пловдив по среден месечен облагаем доход на завършилите студенти от трите професионални направления (ПН) – „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“. Това показват данните от IX издание на Рейтинговата система на висшите училища в България (РСВУ) за 2019 г.
ВУСИ е № 1 в региона по този критерий, като успешно дипломираните студенти от направление „Национална сигурност“ имат среден месечен облагаем доход от 1147 лв. Тенденцията за растеж е стабилна и устойчива през последните години и показва увеличение с 48 лв. в сравнение с предходното изследване. Завършилите ПН „Икономика“ имат среден месечен облагаем доход от 1481 лв., който е с цели 318 лв. повече от класирания на второ място по този индикатор университет в Пловдив! Висшето училище по сигурност и икономика показва изключителни резултати и в професионално направление „Администрация и управление“. Вузът отново е лидер в Пловдив, като завършилите имат среден месечен облагаем доход от 1161 лв., сочат данните на Рейтинговата система за 2019 г.
Най-новото издание на РСВУ показва, че в национален мащаб ВУСИ стои изключително стабилно, изпреварвайки по различни критерии редица утвърдени университети. В направление „Национална сигурност“ вузът е на престижното 6 място в страната, подобрявайки с една позиция класирането си от предходната година. За „Икономика“ ВУСИ се изкачва с цели три места в подреждането и вече е на 12 позиция в стандартизираната класация на Рейтинговата система за 2019 г. от общо 26 вуза, предлагащи обучение в това професионално направление. Вузът е на същата, 12 позиция, за „Администрация и управление“ от общо 29 висши училища в България, обучаващи студенти в това ПН.
Актуалните данни от Рейтинговата система за 2019 година показват, че ВУСИ подобрява почти всичките си показатели в „Общи индикатори за висшето училище“ както следва:
В раздел „Учебен процес“ критерият „Ексклузивност на преподавателския състав“ бележи ръст от предходната класация. През 2018 г. 50.65% от преподавателите са били на основен трудов договор единствено във вуза от всички преподаватели на трудов договор във ВУСИ по данни на АдминУни, докато през 2019 г. те достигат 53.25%.
В раздел „Научни изследвания“ са отразени двете докторските програми, за които ВУСИ получи акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Нарастват общо средствата за научноизследователска дейност (НИД) за студент, които само за една година се покачват от 387 лв. на 399 лв. Идентична е ситуацията и с ръста на привлечените средства за НИД на студент – от 387 лв. нарастват до 399 лв., по данни на АдминУни.
В раздел „Учебна среда“ оборудването, което включва компютри, хардуерно оборудване, други машини, съоръжения и капитализирани разходи на вуза за един студент за календарна година, нараства от 89 лв. през 2018 г. на 92 лв. през 2019 година. Библиотечния фонд на студент, под който се разбират книги, архивни материали, дискове, периодични издания и др., нараства от 9,86 бр. до 10,16 бр. По данни на АдминУни учебната застроена площ на студент се увеличава от 5,07 кв. м. на 5,22 кв. м.
Акредитации
В Рейтинговата система на висшите училища за 2019 г. са отразени отличните акредитационни оценки на ВУСИ от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България. НАОА даде обща оценка 9,01 по десетобалната система за институционалната акредитация на вуза. НАОА е пълноправен член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование – ENQA, и издадената от нея акредитация се признава за валидна в целия Европейски съюз.
ВУСИ има отлична оценка от 9,07 за програмната акредитация на „Национална сигурност“; отлична оценка от 9,17 за „Икономика“; отлична оценка от 9,02 за „Администрация и управление“; както и програмни акредитации на две докторски програми за „Национална сигурност“. По този начин Висшето училище по сигурност и икономика притежава пълен комплект от отлични оценки и продължава възходящата си тенденция на развитие, утвърждавайки се сред топ университетите в страната, предлагащи безкомпромисно качество на обучение.
„Национална сигурност“
ВУСИ е регионален лидер по среден месечен облагаем доход на дипломираните студенти, показват данните на НОИ и АдминУни. Вузът е в Топ 6 в национален мащаб сред университетите в България, предлагащи бакалавърски, магистърски и докторски програми в „Национална сигурност“.
В раздел „Учебен процес“ съществен ръст бележи индикаторът „Брой студенти в направление“. Докато през 2017 г. са 666, през 2018 са 816, а през 2019 г. достигат 984 души.
Трайно положителни са тенденциите в предлаганите специалности за обучение на магистри – нарастват от 7 през 2017 г. на 10 за 2018 г. до 11 за 2019 г., по данни на АдминУни.
В раздел „Престиж“ индикаторът „Престиж сред преподавателите“ увеличава стойността си с повече от 60%. Той показва процентното съотношение на преподавателите, посочили ВУСИ сред трите висши училища, които биха препоръчали за „Национална сигурност“. Трябва да се отбележи, че посочванията от собствения вуз не са взети предвид при изчислението, а данните са от социологическо проучване сред преподавателите.
В раздел „Реализация на пазара на труда и регионална значимост“ вузът е с множество подобрени позиции, сред които за: привлекателност на ВУСИ за кандидат-студентите в региона и областта; регионална реализация на позиция за висше образование; безработица сред завършилите спрямо средната за региона на висшето училище като съотношение и като разлика. Данните на НОИ и АдминУни показват чувствително намаляване на процентът на официално регистрираните безработни сред завършилите през предходните 5 години и едновременно с това съществено увеличаване на получаваните доходи. Индикаторът „Безработица сред завършилите“ отчита 5,71% през 2018 г., а през 2019 г. намалява до 2,04%! В същото време „Осигурителният доход на завършилите“ се увеличава със 101 лв. само за една година, достигайки 1117 лв. „Облагаемият доход на завършилите“ се увеличава от 1099 лв. през 2018 г. на 1147 лв. през 2019 г., по данни на НОИ и АдминУни.
„Икономика“
ВУСИ е № 1 в Пловдив по среден месечен облагаем доход от 1481 лв. на дипломираните студенти, показват данните на НОИ и АдминУни. Вузът изпреварва с огромна преднина от 318 лв. втория по този критерий университет в града. ВУСИ подобрява с цели три места класирането си в национален мащаб спрямо предходното издание и вече заема престижната 12 позиция от общо 26 университета в България, предлагащи бакалавърски и магистърски програми в „Икономика“.
Реализацията на пазара на труда е над 97%. Това показват данните на НОИ и АдминУни, тъй като само 2,92 на сто са официално регистрираните безработни сред завършилите през предходните 5 години професионалното направление.
В раздел „Учебен процес“ се отчита увеличение на специалностите за обучение на бакалаври и магистри, което дава на студентите по-голяма възможност за избор. Повече от 4 пъти нараства процентът на работодателите, заявили, че са имали стажанти, завършили направление „Икономика“ на ВУСИ. Индикаторът „Престиж сред работодателите“ се увеличава двойно, отчитайки процентът от работодателите, посочили, че предпочитат да наемат кадри на ВУСИ. Чувствително се увеличава и индикаторът „Престиж сред преподавателите“ като процент от тях, посочили ВУСИ сред трите висши училища, които биха препоръчали за обучение по „Икономика“. Посочванията от собствения вуз не са взети предвид при изчислението, а данните са от социологическо проучване сред преподавателите.
Облагаемият доход на завършилите се увеличава от 1247 лв. на 1481 лв., т.е. нарастването е с 234 лв. само за една година. Това води до растеж на осигурителният доход със 131 лв. за същия период – от 877 лв. през 2018 г. до 1008 лв. през 2019 г.
Индикатори като приложение на придобитото висше образование; привлекателност на ВУСИ за кандидат-студентите в региона и областта; регионална реализация на позиция за висше образование са с подобрени позиции спрямо предходното издание на Рейтинговата система.
„Администрация и управление“
ВУСИ е на първо място в Пловдив по среден месечен облагаем доход от 1161 лв., сочат данните на Рейтинговата система за 2019 г. Вузът е на престижната 12 позиция от общо 29 висши училища в България, обучаващи студенти в това ПН.
В раздел „Учебен процес“ се увеличават специалностите за обучение на бакалаври и магистри; нараства и делът на дипломираните студенти в професионалното направление, от всички които са се обучавали в последен курс – от 43,97% на 44,44 на сто.
Почти двойно се увеличава индикаторът „Престиж сред студентите“, който показва процентът на студентите в „Администрация и управление“, посочили ВУСИ сред трите предоставящи най-добро образование в това ПН. Данните са от социологическо проучване сред студенти, като е важно да се отбележи, че посочванията на собственото висше училище не са взети предвид при изчислението.
Безработицата сред завършилите е по-ниска в сравнение със средната за това професионално направление в национален мащаб. По данни на НОИ и АдминУни процентът намалява от 3,74 на сто през 2018 г. до 2,58 на сто през 2019 г., докато в страната е 2,75%.
Облагаемият доход нараства от 1108 лв. на 1161 лв., което води до увеличение на осигурителният доход на завършилите със 100 лв. само за една година – от 977 лв. през 2018 г. до 1077 лв. през 2019 г.
Регионалната реализация на позиция за висше образование; безработицата сред завършилите спрямо средната за региона на висшето училище като съотношение и като разлика също бележат подобрения.
Данните от Рейтинговата система на висшите училища в България за 2019 г. показват, че ВУСИ за поредна година продължава възходящото си развитие, като предлага на студентите модерно обучение по актуализирани учебни програми, висококвалифицирани преподаватели и съвременна технологична база. Висшето училище по сигурност и икономика е безспорен регионален лидер за Пловдив по един от най-важните за младите хора индикатор – този за среден месечен облагаем доход, който показва, че знанията и уменията на студентите са високо ценени от частните фирми, корпорациите и държавната администрация. ВУСИ се утвърди сред топ университетите не само в региона, а и в цялата страна, като гарантира на успешно дипломираните бързо намиране на престижна работа и успешна професионална кариера.