Присъдиха академична длъжност „Професор” на доц. Никифор Стефанов

Jun 27, 2012

Седемчленно научно жури в състав: председател проф. двн Георги Бахчеванов и членове проф. д-р Владко Иванов, доц. д-р Иван Попов, проф. д-р Христо Георгиев, проф. Сево Явашчев, полк. доц. д-р Христо Филипов и доц. д-р Ненко Дойков единодушно присъди академичната длъжност „Професор” на преподавателя от КИА доц. Никифор Стефанов по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“, област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“.

Събитието, което беше открито, се състоя днес от 11 часа в Заседателната зала на Колежа и се проведе според новия Закон за  развитие на академичния състав на висшите училища в България.

Научното жури се обедини около становището, че проф. Никифор Стефанов е изявен преподавател, изследовател и експерт в областите на ядрената, химическата и биологическата защита и доказан авторитет в методологията и методиката на научните изследвания и преподаването в областта на националната сигурност. Според рецензентите му той е отличен лектор, търсен от студентите преподавател и автор на учебна документация и основни учебни курсове, свързани с професионалното направление „Национална сигурност“.

Събитието уважиха много гости, учени и преподаватели, между които и бившият заместник-министър на вътрешните работи Камен Пенков.