Договор за сътрудничество между Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) и Националната асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана (НАФТСО)

Feb 25, 2020

На съвместна среща между ръководството на ВУСИ и НАФТСО беше подписан договор за бъдещо съвместно сътрудничество. Главният секретар на Националната асоциация Радослав Христов обсъди предстоящите събития, свързани със съвместната дейност, с Висшето училище по сигурност и икономика в бъдеще. Той уточни, че в Асоциацията членуват над 60 търговски дружества, които работят в техния бранш, с които е създадено ново сдружение. Господин Иванов е уверен, че съвместното сътрудничество ще бъде от голяма полза за студентите, защото те ще могат да практикуват във водещи охранителни фирми по време на следването.
Професор Манолов отбеляза, че теоретичната подготовка на кадри във ВУСИ в тази област е на изключително високо равнище. От съществено значение за Висшето училище по сигурност и икономика е да се подкрепи сътрудничеството, в което взаимно да се допълва теорията с практика. Тук от първостепенно значение е да се изведе практически модел, който да бъде взаимноизгоден и взаимнополезен, а този модел в значителна степен ще обогати практическата полезност на студентското обучение и ще спомогне за решаването на част от кадровите проблеми на охранителния бизнес в бъдеще.
Представителят на Асоциацията изказа своята благодарност за поетата инициатива и добави, че е подходящо да се организират курсове от представители на ВУСИ, в които могат да се обединят практическата и теоретичната част с цел да се повиши квалификацията на служителите. Има възможност да бъде поет стажът на студентите съобразно с разработената програма, а за да бъдат по-атрактивни, стажовете могат да бъдат и платени.
В заключение проф. Манолов заяви, че от тази учебна година ще бъде открита нова специалност – „Съвременни технически системи за сигурност“, която е добра предпоставка за разширяване на портфолиото на ВУСИ. За тази специалност Висшето училище ще оборудва нов, модерен кабинет по охранителна техника, в който студентите ще имат възможност да се докоснат до съвременните технологии в охранителния сектор. Това е магистралният път за развитие на сътрудничеството между висшето образование и бизнеса в България.