Присъдиха академична длъжност „доцент” на д-р Снежинка Константинова

Nov 21, 2011

Още един преподавател на Колежа по икономика и администрация повиши академичната си длъжност. На 21 ноември 2011 г. в Заседателната зала на Колежа седемчленно жури в състав: председател проф. дин Тончо Трендафилов и членове проф. д-р Димитър Костов, проф. дик Асен Конарев, доц. д-р Евгени Стоянов, доц. д-р Тони Михова, доц. д-р Илия Георгиев и доц. д-р Йордан Йорданов единодушно присъди академичната длъжност „доцент” на д-р Снежинка Константинова. Процедурата беше открита и се проведе според новия Закон за  развитие на академичния състав на висшите училища в България.

Според рецензентите качествата на доц. д-р Снежинка Константинова са безспорни, а научните й трудове в областта на икономиката и управлението на туризма са на много високо ниво. Научното жури се обедини около мнението, че доц. Константинова е специалист с огромен практически опит и преподавател, който работи много плътно и пълноценно със студентите, а всички нейни трудове са с висока научна стойност, особено актуални и достоверни, с дългосрочна обществена приложимост.