Държавен изпит и защита на дипломна работа / магистърска теза през октомври 2023г.

Aug 30, 2023

Държавният изпит / защитата на дипломна работа за ОКС „Бакалавър” и защитата на магистърска теза за ОКС „Магистър” ще се проведат на 28.10.2023г.

Срокът за предаване на дипломните работи и магистърските тези е от 02.10.2023 г. до 16.10.2023 г. в отдел „Учебен”. Необходимо е да се представят два броя на хартиен носител и един на CD (надписан с тема и научен ръководител).