Държавен изпит и защита на дипломна работа през октомври

Aug 22, 2022

Държавният изпит и защитата на дипломна работа за ОКС „Бакалавър” ще се проведе на 29.10.2022 г.
Защитата на дипломна работа за ОКС „Магистър” ще се проведе на 29.10.2022 г.
Срокът за предаване на дипломните работи (два броя на хартиен носител и един на CD) е от 03.10.2022 г. до 17.10.2022 г. в отдел „Учебен”