ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” И ОКС „МАГИСТЪР“

Apr 3, 2024

Поправката на държавния изпит / защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“
и защита на магистърска теза за ОКС „Магистър“, ще се проведе на 01.06.2024 г.

Срокът за предаване на дипломните работи и магистърските тези е от 07.05.2024 г. до 17.05.2024 г. в отдел „Учебен”. Необходимо е да се представят два броя на хартиен носител и един на CD (надписан с тема и научен ръководител).