ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ НА СТУДЕНТИТЕ

Feb 22, 2024

Съгласно българското законодателство (чл. 40, ал. 3, т. 2 от ЗЗО) всички български студенти, които са редовна форма на обучение и до навършване на 26-та си годишнина, са осигурени за сметка на държавния бюджет, ако не са осигурени на друго основание по Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
Всички останали студенти трябва да плащат сами здравноосигурителните си вноски. 
Тази разпоредба не прави разграничение по отношение на това дали лицата учат във висши училища в България, в такива от друга държава-членка на ЕС или в трети страни.
За целта се подава декларация по образец в офисите на ВУСИ, обслужващи студентите.
Декларацията се подава до 10-то число на месеца следващ промяната на обстоятелствата за осигуряване.

От ръководството на ВУСИ