ТРЕТИ ПРОЕКТ спечели КИА-Пловдив в рамките на година

Jan 18, 2013

По „Актуализиране на учебните програми във висшето образование”

ще работят в учебното заведение

КИА е единственият колеж, спечелил трети проект в рамките на година. „Актуализиране на учебните програми във висшето образование” в съответствие с изискванията на пазара на труда, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на МОМН е проектът, по който започват да работят в учебното заведение. Партньор на висшето училище е Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/.

На Икономическия колеж е отпусната безвъзмездна финансова помощ в размер на 102 342.80 лв.

Общата цел на проекта е постигане на по-успешна социална и трудова реализация на висшистите и подготвяне на висококвалифицирани кадри чрез подобряване на качеството на образованието и обучението и развитие на учебните програми, в съответствие с изискванията на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.

В рамките на проекта ще се постигне по-ефективно използване на съвременните информационни технологии в процеса на образованието, което ще доведе до повишаване на качеството, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес. Ще се усъвършенства обучението включително на лица със специални образователни потребности (лица с увреждания). По проекта ще се постигне обмен на опит и добри практики с водещи университети. Освен това ще се задълбочи сътрудничеството между висшето учебно заведение и работодателите, предприятията и водещи експерти за актуализиране на учебните програми. По този начин ще се постигне по-активно партниране с бизнеса за осигуряване на най-подходящата среда за практическо обучение на студентите. При изпълнение на проекта ще се обединят усилията на преподаватели, работодатели и студенти за обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда и постигане на оптимална реализация на завършващите висшисти на регионално ниво.

Ще се анализират и приоритетните специалности в съответствие с конкретните потребности на бизнеса на регионално ниво. Ще се създадат работни групи от работодатели и преподаватели по специалности, които да актуализират учебните програми. Предвидено е финасиране на закупуването на техника и оборудване, които ще намерят приложение в учебния процес. Освен че ще се разработят нови и актуализират съществуващите учебни програми, особено внимание ще се отдели и на разработването на система за включване на студентите в научните изследвания и организирането и провеждането на практическите занятия в реална среда. Предвижда се и включване на лица от целевите групи в осъвременените учебни програми в академична среда.

Актуализирането на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда в Колежа по икономика и администрация – гр. Пловдив реално ще повиши качеството на висшето образование в колежа чрез модернизирането му в съответствие с европейските критерии и така ще спомогне за по-добрата професионална реализация на колежаните в Пловдивския регион.