КИА участва на кръгла маса по програма за интелигентен растеж

Nov 12, 2012

Оперативната програма е за наука и образование за периода 2014-2020г.

Представители на Колежа по икономика и администрация се включиха в кръгла маса миналата седмица в София, под домакинството на УниБИТ . Темата и разискванията на форума бяха свързани с  разработената концепция за Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”Основната цел на програмата е постигане на интелигентен растеж и изграждане на общество, базирано на знание, чрез повишаване на качеството на научните изследвания и образованието. За постигане на целта, приоритетите са пет – първият е посветен на научните изследвания и технологичното развитие, вторият- на връзката между образованието, бизнеса и трудовата заетост, третият е свързан с образованието като фактор за социално приобщаване, четвъртият е посветен на образованието и ученето през целия живот и последният се отнася до подобряване на образователната инфраструктура.  Програмата е разработена от междуведомствена група, сформирана от МОМН. По мнението на участниците на кръглата маса, новата оперативна програма би могла да осигури значителни социално-икономически ползи за обществото чрез устойчивия ефект на инвестициите в дългосрочен план.
След презентиране на програмата, се поставиха много въпроси и се разви широка дискусия. Участниците на форума се обединиха около становището, че трябва да се вземат мненията на още по- широк кръг заинтересовани  и да се продължи дискусията.