КИА спечели проект за електронни форми на дистанционно обучение

Aug 31, 2012

КИА спечели проект за „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, финансиран по програма „ Развитие на човешките ресурси” на МОМН.

На Колежа по икономика и администрация е отпусната безвъзмездна финансова помощ в размер на 600 000 лв.

В рамките на проекта се предвижда създаване на Център за дистанционни форми на обучение, осигурен с необходимото оборудване. Ще се финансира закупуването на лиценз за специализиран софтуер – платформа за дистанционно обучение и хардуер.

Ще се създаде електронно хранилище за електронни и мултимедийни помагала, необходими за обучението, подготовката за изпити и проверка на знанията на студентите.

Предвижда се и обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформата за електронно обучение.

В курсовете ще бъдат включени над 450 студенти от всички курсове и специалности. Студентите ще получат възможност за достъп до материалите и в края на курсовете ще изразят мнението си за материалите и ще направят препоръки. За нас е особено важна обратната връзка, за да можем успешно да въведем електронните форми на дистанционно обучение.

Въвеждането на дистанционното обучение в Колежа по икономика и администрация – гр. Пловдив ще направи висшето образование по-достъпно за работещите и хората в неравностойно положение и ще бъде сериозна крачка към развитие на системата за учене през целия живот в съответствие с изискванията на Европейския съюз.