Научна конференция “Туризъм – състояние и перспективи”

Oct 1, 2010

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

Колеж по икономика и администрация – Пловдив

организира

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„ТУРИЗМЪТ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ”

25 и 26 февруари 2011 г.

      Научната конференция дава възможност за представяне на научни изследвания по проблеми, касаещи състоянието и перспективите на един от най-важните отрасли за националното ни стопанство – туризма.

Научната конференция има за цел да осъвремени и обогати съществуващите знания в различните насоки, касаещи туристическата дейност; да представи състоянието, проблемите и възможностите за развитието ù; да покаже връзката на специализираното образование и туристическата практика; да представи международнияопит в туристическата дейност.
Силно се надяваме резултатите от провеждането на конференцията да бъдат положителен актив в тази широкообхватна дейност и да допринесат макар и малко за решаване на проблемите ù.

Научната конференция предлага различни тематични направления: икономически аспекти на туризма; маркетинг и реклама на туризма; финансиране; туристически ресурси; дестинации; хотелиерство и ресторантьорство в туризма; специализирани видове туризъм; образование и туризъм.
Ръководството на Колежа по икономика и администрация и Организационният комитет ще се радват на Вашето активно участие във форума. Заповядайте при нас.

Брошура [pdf формат] (5 Mb)
Заявка за участие – стр.1
(143 Kb)
Заявка за участие – стр.2 (662 Kb)
ПРОГРАМА на научната конференция (182 Kb)