„Политическата реклама – между реалността и манипулацията“ е новата книга на проф. Георги Манолов

Sep 4, 2017

Ректорът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов издаде поредния си научен труд. Монографията е озаглавена „Политическата реклама – между реалността и манипулацията“ и е първото цялостно теоретично изследване на проблематиката у нас.
Книгата впечатлява и респектира с широтата на научния поглед, като обхваща генезиса и развитието на модерната реклама в световен аспект. Авторът смело, задълбочено и аргументирано навлиза в неизследваните теоретични дебри на феномена, проследявайки историята на българската реклама от Освобождението до днес и нейните метаморфози в годините на политическия преход.
Монографията на проф. Манолов се откроява с немалко предимства, едно от които е цялостното научно изследване на проблема в България като елемент от политическия маркетинг и бранд, като език и стил, разнообразни техники и финансиране. „Професионалният риск да бъдеш пръв е много голям, но в този случай си заслужава научните усилия“, пише в предговора на изданието проф. д-р Маргарита Пешева. Тя оценява изключително високо предимствата на книгата, като откроява широкото приложно поле, което дава простор за научните виждания на автора.
Изследването на проф. Манолов е предназначено за разнообразен кръг потребители – експерти по политически маркетинг, историци, журналисти, студенти и просветени читатели, което е сигурна гаранция за научната му стойност и обществена полза. За написването на книгата авторът залага на комплексен подход, стъпвайки върху многобройни факти и аргументи, върху исторически свидетелства и утвърдени практики от световния политически маркетинг, успешно интерпретирайки ги в контекста на българския опит и действителност.
Още в самото начало проф. Манолов уточнява използването на категорията „политически маркетинг“ в тесен и широк смисъл, дефинира приликите и разликите между отделните понятия, надгражда собствено научно мнение, което представлява добавена стойност за монографията. Тя впечатлява и с почтеното отношение на автора към миналото, създава научна свързаност. В книгата е прецизиран и уточнен понятийния апарат, направена е коректна класификация на политическата реклама, дадено е определение на нейната проява в онлайн среда. Авторът разглежда и съвременните интернет връзки, мобилна комуникация и други инструменти, които са част от електронната реклама.
В книгата е поставен специален акцент върху езика и стила на политическото популяризиране. Проф. Манолов обстойно ги разглежда и подлага на критичен преглед, след което успешно формулира десет основни манипулативни правила на политическата реклама. „Авторът обръща специално внимание и на психологическите аспекти на въздействието на посланията на думите, на стиловите особености при съчетаването на думи и образи в политическите плакати“, подчертава проф. Маргарита Пешева.
Монографията се явява логично и очаквано продължение и надграждане на постигнатото в книгата „Политическият пазар“ – том 1 и 2, на проф. Георги Манолов. В нея се акцентира върху особено важния проблем, свързан с легитимните и нелегитимните форми на финансирането на политическата реклама. Авторът прави и систематизиран исторически преглед на политическата реклама от Освобождението до наши дни, като обособява три условни периода в развитието й у нас: капиталистически (1878 – 1947), социалистически (1947 – 1989) и демократичен (1989 – 2017). Всеки от тях се характеризира със своите особености и специфики от гледна точка на партии, лидери и изборни правила.
Езикът, на който е написана монографията, е едно от безспорните й предимства. Той е едновременно строго научен, но много популярен, достъпен и увлекателен. Проф. Манолов остава верен на неподражаемия си стил и маниер – да основава теоретичните си анализи главно върху фактите и да не обременява с кухи научни съждения. Затова книгата се чете леко и с интерес. Съществен принос за това има и богатата приложна част с множество илюстрации, схеми и диаграми.
Новата монография „Политическата реклама – между реалността и манипулацията“ на проф. д.п.н. Георги Манолов е блестящ научен труд, който ще бъде изключително полезен за широк кръг читатели. Книгата е подготвена и отпечатана в Издателски комплекс ВУСИ, който предлага широк спектър печатни продукти с рекламна и информационна цел.