Президентът на Колежа стана професор

Nov 3, 2011

Президентът на Колежа по икономика и администрация – ПловдивГеорги Манолов стана професор. Той е първият преподавател от КИА, на когото седемчленно жури присъди академична длъжност „Професор” по новия Закон за  развитие на академичния състав на висшите училища у нас. Журито с председател проф. дсн Димитър Димитров и членове проф. Байко Байков, проф. д-р Георги Янков, проф. дин Трендафил Митев, доц. дпн Горан Горанов, доц. д-р Мария Пиргова и доц. д-р Александър Маринов единодушно присъди най-висшата научна степен на кандидата. Корифеите в научните среди се обединиха около становището, че проф. Георги Манолов с впечатляващите обем и съдържание на своите научни изследвания, с многогодишната си преподавателска дейност и със своята извънаудиторна работа е допринесъл много за развитието на политологията и политическия маркетинг в България. Многобройните научни трудове, монографии, статии и учебници на проф. Манолов са гарант за израстване на политическата култура на хиляди български студенти. Емблематични ще останат неговите изследвания, събрани в книгата му „Цената на изборите”, в които третира все по-наболелия проблем с купуването на гласове у нас. Според членовете на журито, научният труд на проф. Манолов „Политически маркетинг” пък е едно от най-добрите изследвания в тази насока у нас.

Като полемичен и диалогичен автор, с изявена гражданска позиция и голям работохолик в съвременната ни наука определи дейността и личността на проф. Манолов академичното жури.

Процедурата по връчване на академична степен „Професор” в Колежа по икономика и администрация се извърши за първи път в България публично. Събитието уважиха много гости, учени и преподаватели от цялата страна.

„Искаме този открит начин за получаване на  академични титли при нас в Колежа да се превърне в традиция”, заяви проф. Манолов