Преподаватели на ВУСИ на международна конференция в Сърбия

Jan 9, 2017

Зам.-ректорът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д-р Томо Борисов и деканът на учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред” проф. д-р Никифор Стефанов участваха на международна научна конференция в Сърбия. Събитието беше организирано от Факултета по право, сигурност и мениджмънт „Константин Велики” в Ниш, с който ВУСИ има сключен договор за сътрудничество.
В конференцията на тема „Образование, право и сигурност в развитието на фирмата” взеха участие представители на университети, институти и национални академии от Сърбия, Македония, България, Босна и Херцеговина. Проф. Борисов и проф. Стефанов изнесоха доклад, който е съвместна разработка, за радиационния тероризъм. В него преподавателите на ВУСИ дават ясна дефиниция и посочват най-характерните му черти. Те правят анализ и оценка на тактиката за прилагане на радиационен тероризъм, като описват и възможните устройства за разпространение на радиоактивно облъчване. Авторите на доклада цитират данни, според които през ХХ век са регистрирани и анализирани пет радиологични терористични атаки. Проф. Борисов и проф. Стефанов хронологично ги описват и посочват не само човешките жертви, но разкриват и финансовите, икономическите и социалните последствия от тях. Преподавателите на ВУСИ алармират, че през последните години голяма част от експертите по противодействие на тероризма си задават въпроса кога, а не дали фанатично настроени бойци ще решат да постигнат целите си чрез формите на радиационен терор.
На международната конференция в Ниш научен доклад изпрати и ректорът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов, озаглавен „Политическият мениджмънт и сигурността на държавата”. В него проф. Манолов с академична прецизност определя понятието „политически мениджмънт”, отличавайки ги от всички останали видове публично управление и точно детерминира съдържанието му. Опирайки се на интердисциплинарния подход, ректорът на ВУСИ извежда тесен и широк научен смисъл на политическия мениджмънт. Това е от изключителна важност, защото след направените тълкувания на същността му се вижда значимостта и приложението му в сферата на националната сигурност. „Известно е, че системата в България обхваща всички основни елементи на политиката за сигурност – антитероризма, противодействието на организираната престъпност, отбраната, поддържането на обществения ред и вътрешната сигурност, корупцията, лошото управление и др.”, подчертава проф. Манолов. Като разграничава ефективните и неефективните политически управления, той посочва положителните и негативните им отражения върху сигурността на страната. На тази база ректорът на ВУСИ извежда необходимостта от глобално преосмисляне на провежданата политика и описва начините за ефективно реформиране на системата за национална сигурност.
Докладите на преподавателите на ВУСИ предизвикаха истински фурор на международната конференция в Сърбия. Изложенията са публикувани в специално издание на Факултета по право, сигурност и мениджмънт „Константин Велики”, тъй като към тях проявяват интерес огромен брой международно признати експерти, които искат да се запознаят с разработките на академичния състав на Висшето училище по сигурност и икономика.