Прием - ОКС "МАГИСТЪР"

 

Можете да се запишете в магистърските ни програми за новата учебна 2018/2019 г. само по документи от 01.09.2018 г. до 22.10.2018 г. без такса за кандидатстване.

Право на обучение ползват кандидати, които имат минимален успех Добър от диплома за завършена степен на висшето образование (чл. 21, ал. 4 от ЗВО). Успехът на дипломата се формира като средноаритметична оценка от средния успех от семестриалните изпити и оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Обучението е на високо професионално ниво, съгласно европейските образователни изисквания.

i

Документи за прием

1. Лична карта (оригинал и ксерокопие)

2. Диплома за средно образование (ксерокопие)

3. Диплома за висше образование (ксерокопие)

4. Заявление (по образец от ВУСИ)

5. 3 бр.снимки (паспортен формат)

Срок на обучение

Срок на обучение:  2 или 3 семестъра в зависимост от ОКС и направлението на бакалавърската програма.

Лицата, притежаващи ОКС “Професионален бакалавър”, могат да кандидатстват за обучение само в магистърски програми в същото направление. Срокът на обучение е 4 семестъра (2 учебни години).

Магистърски програми

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

Национална сигурност

Противодействие на тероризма

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Криминалистика

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”

Стопанско управление

Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност

Управление на бизнес информационните технологии

Управление на софтуерните технологии

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА”

Счетоводство и контрол

Финанси

Дигитален маркетинг