Първа пресконференция на КИА по проект „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на КИА”

Dec 20, 2012

В заседателната зала на КИА от 10 часа на 20 декември 2012 г.се проведе началната пресконференция по проект „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колежа по икономика и администрация”. Проектът е финансиран с Договор BG051PO001-4.3.04–0027 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. ОП „Развитие на човешките ресурси”, е стратегически документ, рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от ЕСФ на ЕС и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и обхваща територията на цялата страна под цел „Сближаване”. Тази оперативна програма е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е „развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция”.

На пресконференцията присъстваха много преподаватели и служители на КИА, членове на Студентския съвет на колежа, студенти, родители,  представители на медии и  др.

Ръководителят на проекта и президент на КИА – проф. д.п.н. Георги Манолов представи и останалите членове от екипа за управление: Любена Каракехайова – координатор на проекта,  Марта Божикова – експерт по обществени поръчки, Запрян Богунски – експерт по информационни технологии, Елена Арнаудова-Перчева – технически сътрудник и Веска Угренова – счетоводител. Г-н Запрян Богунски предостави информация за  доставката на техника и софтуер по проекта, а г-жа Любена Каракехайова запозна присъстващите с целите, предвидените дейности и очакваните резултати на проекта.

Стратегическа цел на оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот, и засилване на социалното включване.

Схемата за безвъзмездна помощ по проекта е разработена в съответствие с Приоритетна ос 4 на ОП РЧР: „Подобряване на достъпа до образование и обучение”. Целта на тази приоритетна ос е по-успешната социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и развитие на системата за учене през целия живот. От решаващо значение е подготовката на преподаватели и експерти от институциите за висше образование, които ще прилагат електронни методи на обучение – „обучение на обучители”. Освен на формалните методи за обучение е необходимо да се постави акцент и върху неформалното електронно обучение и създаването на модели за индивидуално планиране на гъвкави учебни пътеки за непрекъснато професионално развитие.

В рамките на проекта са отчетени заложените в ОП хоризонтални принципи за равенство между половете и превенция на дискриминацията въз основа на пол, раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация; иновациите и прилагането на политики;партньорството; устойчивото развитие и доброто управление на програми и проекти.

Стартиралият вече проект, на обща стойност 599 729,00 лв., ще се реализира за период от 24 месеца и ще продължи до 07 ноември 2014 г.

По време на пресконференцията бе обсъдено нивото на защита на материалите, защита на авторското право, които ще се въвеждат в интернет системата, тяхното количество и по какъв начин ще се осъществява контролът по проекта – вътрешен и външен.

По време на дейностите за информация и публичност и след завършване на проекта обществеността ще бъде информирана за резултатите от него, както чрез регионалните средства за масово осведомяване, така и чрез интернет страницата на Колежа по икономика и администрация – Пловдив.