Ректорът на ВУСИ проф. Георги Манолов с участие на изключително престижна международна конференция в Москва

May 27, 2019

ВУСИ Конференция в Москва

Обсъдени бяха възможностите за партньорство с Финансовия университет при правителството на Руската Федерация

Ректорът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов участва в международна научнопрактическа конференция на тема „Съвременното състояние на руската икономика: задачи и перспективи“. Мегафорумът се проведе по повод на 100-годишния юбилей на Финансовия университет при правителството на Руската Федерация (ФУПРФ). За изключително високото ниво на научната конференция говори фактът, че в организационния комитет за събитието участват чл.-кор. на Руската академия на науките, повече от 7 професори и над 25 доценти от различни държави.
Преди началото на пленарното заседание ректорът на ВУСИ връчи поздравителен адрес до ректора на ФУПРФ акад. проф. д.и.н. Михаил Ескиндаров. „Ръководеният от Вас Финансов университет при правителството на Руската Федерация се утвърди като водещ в подготовката на висококвалифицирани специалисти, а заложените стандарти за обучение получиха национално и международно признание. Вие успяхте да съхраните традициите на висшето образование и да го съчетаете с новаторството в технологиите и така да отговорите на предизвикателствата на времето“, заяви проф. Манолов. Той изрази увереността си, че взаимоотношенията между ВУСИ и ФУПРФ ще се развиват в бъдеще, тъй като и двете институции са се доказали като предприемчиви и отговорни в сферата на висшето образование.
Проф. Манолов проведе работни срещи с академичното ръководство на Финансовия университет, като разговаря лично със зам.-ректора по международно сътрудничество доц. Александър Линников и с чл.-кор. на Руската академия на науките (РАН), проф. д.и.н. Дмитрий Сорокин, който е ръководител на Департамента по икономически теории и научен ръководител на Финансовия университет. Сред темите, които се обсъдиха, бяха тези за развитието на двустранното научно сътрудничество; обмена на преподаватели; студентската мобилност; съвместното участие в разработването и реализирането на проекти; издаването и признаването на дипломи и т.н. „Ще работим активно за привличането на доказани специалисти от Финансовия университет, които да изнасят лекции във ВУСИ. Предвиждаме редица съвместни прояви, които ще бъдат от изключителна полза за нашите студенти“, каза проф. Манолов.
Участниците в международната научнопрактическа конференция бяха разделени в 15 работни секции, като регламентът предвиждаше изказвания в рамките на 10 минути и отговор на поставени въпроси. Встъпително слово в началото на пленарното заседание на първата секция, в която участва проф. Манолов, произнесе чл.-кор. РАН проф. д.и.н. Дмитрий Сорокин, който приветства участниците и подчерта значимостта на разглежданата тема. Проф. д.и.н. Рустем Нуреев, който е ръководител на Департамента по икономически теории, представи доклад на тема „Икономическите санкции против Русия и руските антисанкции: очаквания и реалност“. Презентация направи и зам.-ръководителя на Департамента по икономически теории проф. д.и.н. Сергей Толкачев, който говори за „Стратегия за развитие на икономиката без икономическа политика!?“
Ректорът на ВУСИ представи доклада „Политическият пазар и нелегитимното партийно финансиране“. В него известният политолог подчертава, че понятието “политически пазар“ обикновено се възприема като конкуренция между отделните политически сили в съревнованието им за властта. Това разбиране е в известна степен непълно и „води както до множество неточности в тълкуванията на тази категория, така и до „изличаването“ на цели исторически епохи“, пише проф. Манолов. Поради тази причина той прави съдържателна и изчерпателна характеристика на същността и структурата на политическия пазар, припомняйки мислите на Макс Вебер, който още в началото на ХХ в. пръв използва термина „пазар на изборни гласове“, а след това, макар и предпазливо, говори за понятието „политически пазар“. Политологът представя постулатите на социалния мислител Й. Шумпетер; пионерския труд на американеца Антъни Даунс; възгледите на германския изследовател Юрген Хабермас; разработките на Т. Парсънс и П. Бурдьо, стигайки до теорията за обществения избор на Дж. Бюкенън. Аналитично и методично проф. Манолов подробно описва научните съждения на Бюкенън, за да стигне до извода, че „политическият пазар е специфичен вид пазар, на който различните политически субекти не използват пряко парите като основен еквивалент – посредник в процеса на размяна, защото на него се обменят гласовете на избирателите, с помощта на които се „купуват“ и „продават“ конкретни политически ценности, идеи и идеологии“.
В доклада си проф. Манолов разглежда изключително актуалния въпрос за нелегитимното партийно финансиране, представяйки законодателните инициативи след промените от 1989 г. Политологът прави критичен анализ на измененията в нормативната база, посочвайки, че „в нея са пропуснати множество фундаментални компоненти, които по същество представляват определени дефекти“. Сред тях са запазването на действащата пропорционална система в повечето страни; неефективните мерки против т.нар. „нелегитимно партийно финансиране“ по време на избори; недостатъчното внимание, което е обърнато на феномена “търговия с гласове“, и т.н. Проф. Манолов представя навлизането на все по-нестандартни форми на това явление и прави извода, че разрешаването му не е палиативна дейност, а изисква цялостен и системен подход. Целта в крайна сметка е „извеждането на финансирането на партиите в специален закон, за да се увеличат решително контролните възможности на държавата в борбата с финансовите престъпления, „търговията с гласове“ и политическата корупция“.
Докладът на проф. Манолов предизвика основателен интерес на международната научнопрактическа конференция в Москва. Високият стил на научната разработка, съчетан с използването на достъпни изразни средства и разбираеми примери подтикнаха участниците във форума да проведат поредица срещи и разговори с известния политолог, за да се запознаят в детайли с вижданията му по представената тема. От своя страна проф. Манолов изрази увереност, че учените от различни държави могат да си сътрудничат в разработването на обществено значими теми, които след това да бъдат публикувани в изданията на Висшето училище по сигурност и икономика и по този начин да достигнат до широка аудитория.