Излезе Учебникът „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ”

Feb 2, 2012


Преподавателят в КИА проф. дтн Стамен Стамов написа, в съавторство с доц. Кремена Никовска, и издаде в два тома учебника „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ”. Специалистите оценят изданието като задълбочен и всеобхватен труд, предназначен за задоволяване научно-образователните интереси на обучаващите се и работещите в туризма. Професорът казва „Обичам студентите си и уважавам труда на работещите в сферата на туризма. Животът ми е все в тази посока – от студент, до професор…„. И се шегува: „Този учебник ми е особено ценен,
защото е „юбилеен” – той е четиридесетата ми книга, която съм написал. Разбира се, повечето ми книги са в съавторство”.
Двутомният учебник е предназначен за обучаващите се за системата на туризма – студенти от колежи и университети по специалности, свързани с туризма; ученици от училища с професионална насоченост; подходящ е за учебни центрове, школи и други звена, обучаващи кадри в хотелиерството и туризма. Убедени сме, че ще се ползва и от работещите в туристическата дейност.
В учебника се разглеждат всички основни видове специализиран туризъм, наложили се напоследък в туристическата индустрия. Учебник

 

ът запознава със съвременните представи и тенденции при възникване и развитие на специализираните (алтернативни) видове туризъм у нас и в света; с мотивите, условията и особеностите на тези туристически дейности. Охарактеризиран е туристическият продукт; описан е необходимият туристически ресурс; разгледани са съответни туристически дестинации. Обърнато е внимание на чуждия опит в практикуване на алтернативните форми на туризъм; разгледана е практиката у нас, посочени са предпоставките и възможностите за развитие.
Поради големия обем, учебникът е отпечатан в две части – две отделни книги, тематично свързани, структурирани в девет глави:
Първата част, от 426 страници, включва следните глави: I Специализирани видове туризъм – възникване и развитие; характерис

 

тика; II. Културен туризъм; III. Религиозен туризъм; IV. Лечебен туризъм.
Втората част, от 470 страници, включва следните глави: V. Спортен туризъм; VI. Ловен туризъм; VII. Екологичен туризъм; VIII. Селски туризъм; IX. Кулинарен туризъм.
Така структуриран учебникът разглежда основните въпроси, свързани с алтернативните форми на туризъм; в него са включени утвърдилите

 

се вече и с перспектива за устойчиво развитие специализирани видове туризъм. Материалът, включен в отделните глави е разработен с цел да се ползва при изучаване на отделните дисциплини, заложени в учебните планове на много професионални и висши училища – „Културен туризъм”, „Религиозен туризъм”, „Балнеолечебен туризъм”, „Екологичен туризъм”, „Селски туризъм” и други. Така всяка глава представлява един „малък учебник” за даден вид туризъм. Всяка една част от двутомния учебник предлага богата и многообхватна научно-приложна информация; поднася интересна професионална информация и много данни; има любопитни и занимателни примери. И двете части са богато илюстрирани с фигури и много цветни фотоси.