Срок за предаване на дипломна работа за явяване на защита на дипломна работа през октомври 2021 г.

Sep 3, 2021

Срокът за предаване на дипломните работи (два броя на хартиен носител и един на CD) е от 01.10.2021 г. до 10.10.2021 г. в отдел „Учебен“.