Стартира проект „Студентски практики” в КИА

Oct 29, 2012

Проектът „Студентски практики” е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Проектът съответства на стратегическата цел на Оперативната програма подобряване качеството на живот на хората в България чрез усъвършенстване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

Висшите училища и работодателите са изградили прeз годините успешни партньорства и реализирали добри практики, които ще бъдат включени при уточняването на правилата за реализиране на практическото обучение на студентите. Проектът им за цел да привлече активното участие на бизнеса за по-успешната професионална реализация на младите хора.

Проектът се изпълнява от Министерство на образованието, младежта и науката.

Благодарение на партньорството на КИА по проекта 500 студенти ще практикуват при различни работодатели. За повече информация: praktiki.mon.bg