Студентските такси се превеждат по банков път на посочените банкови сметки на ВУСИ

Jan 4, 2021

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF
BG 65 BPBI 7924 1066 7539 032-ри / 3-ти / 4-ти курс за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“
BG 97 BPBI 7924 1066 7539 091-ви курс ( 2020 г. нов прием ) за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“

При превод на таксите по банков път в основанието да се посочат трите имена на студента, факултетен номер, курс, за който се отнася плащането.