Студентските такси се превеждат по банков път на посочените банкови сметки на ВУСИ

Oct 18, 2021

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF

• BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03 – 2-ри / 3-ти / 4-ти курс за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“
• BG 38 BPBI 7924 1066 7539 04 – 1-ви курс ( 2020 г. нов прием ) за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“

При превод на таксите по банков път в основанието да се посочат трите имена на студента, факултетен номер, курс, за който се отнася плащането.