Студентският съвет на КИА взе участие в семинар на МФПМВ на Община Пловдив

Nov 30, 2012

Студентският съвет на КИА взе участие в изнесен семинар на Младежкия форум за партньорство с местната власт под патронажа на отдел “Младежки дейности, спорт и туризъм” към Община Пловдив. Срещата се проведе на 21-22 Ноември 2012 г. в гр. Хисар.
         В семинара участваха представители на Студентските съвети и към други пловдивски ВУЗ-ове, Младежкия съвет, неправителствени организации, които работят по младежки проблеми, младежки организации на политически партии. Участниците обединиха усилията си за генериране на идеи във връзка със Стратегията за младежката политика на град Пловдив 2010 – 2020 г.
        Форумът е широко и демократично представителство на пловдивската младеж и  развива своята дейност в тясно взаимодействие с Общината, въз основа на принципите, залегнали в Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите и Стратегията за национална младежка политика. Негов представителен орган е Консултативният младежки съвет, който се председателства от Кмета на Община Пловдив.