Студентският съвет на КИА с ново ръководство

Oct 23, 2012

На първото си за тази учебна година заседание, Студентският съвет на КИА избра ново ръководство. За председател на съвета с пълно мнозинство бе избран Богдан Тотев, който е II курс, редовно обучение, специалност “Мениджмънт на обществения ред”.

Секретар остана Стефка Рашкова от III курс, редовно обучение, специалност „Счетоводство и контрол” , а за заместник-секретар бе избрана Любимира Стоянова от II курс, специалност „Мениджмънт на обществения ред”, редовно обучение. За заместник-председатели бяха избрани Росица Калницка от II курс, специалност „Мениджмънт на обществения ред”  и Ваня Имирска от III курс, специалност «Финанси», редовно обучение.

На събранието се прие Правилникът за дейността на студентския съвет на КИА, обсъди се членството му в Националното представителство на студентските съвети /НПСС/, бяха начертани някои насоки в работата. Освен изборът на Изпълнителен съвет, беше обсъдено и създаването на няколко работни комисии – по стипендиите и правно-административни въпроси, по учебната дейност, по спорта и по културата и PR. По предложение на Студентския съвет беше инициирано Хелоуин парти за студентите на Колежа по икономика и администрация. За пореден път бяха инициирани конкурсът Мис КИА, както и много спортни прояви –  футболен турнир, а също бе обсъдена възможността да се създаде  професионален футболен отбор на КИАЦялото новоизбрано ръководство на Студентския съвет възприе идеята да са изготви и приеме План за дейностите на СС на КИА.

На следващото заседание на Студентския съвет ще бъде уточнена и работата по подготовката за празнуване на студентския празник 8 декември в КИА.