„Съвременни политически системи“ е новият научен труд на ректора на ВУСИ проф. Георги Манолов

Jan 31, 2019

Ректорът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов издаде поредния си научен труд. Монографията е озаглавена „Съвременни политически системи“ и впечатлява с широтата на научния поглед на автора, който прави първото по-цялостно и систематично изследване по тази проблематика в България.
Книгата респектира със задълбоченото проследяване и подробното проучване на политическите системи от тяхното възникване през древността, развитието им през Средновековието и еволюцията им до съвременните им проявления. Освен това проф. Манолов систематично изследва и описва видовете избирателна система и влиянието й върху политическите системи, парламентаризма, съдебната власт, институциите на гражданското общество, теокрациите и светската държава; политическата система на Европейския съюз и т.н.
Монографията на проф. Манолов се откроява с немалко предимства, едно от които е разглеждането на ключовата категория „политическа система“, защото нейното въвеждане в науката от началото на 50-те години на ХХ век предизвиква истинска революция и е повратна точка в съвременната политология. Използвайки системния подход, авторът прави задълбочен анализ на приликите и разликите между категориите „политическа система“ и „политически режим“, като заедно с това очертава и параметрите на тяхното взаимодействие.
Проф. Манолов отделя специално внимание на класификацията на политическите системи в исторически и съвременен аспект, което е още едно от достойнствата на научния му труд. До момента подобна подредба рядко може да се открие в книгите и учебниците по политология.
В монографията на задълбочен теоретичен анализ са подложени т.нар. „институции посредници“, като политическите партии, групите за натиск, лобистките групи, които заемат едни от челните места в структурата на съвременната политическа система. Проф. Манолов се спира специално и на недемократичните политически системи в съвремието, като тоталитарните, авторитарните, теократичните и др. Авторът разкрива и водещите характеристики и слабости на политическите системи в България от Освобождението до наши дни, като не спестява недъзите и проблемите на съвременната българска демокрация.
Езикът, на който е написана монографията, е едно от безспорните й предимства. Той е едновременно строго научен, но и много популярен и достъпен. Проф. Манолов остава верен на неподражаемия си стил и маниер – достоверно да представя фактите и на тази база да обосновава теоретичните си анализи. Затова четенето е леко, независимо от огромния обем информация, който е събран в 25-те глави на книгата. Тя е предназначена за широк кръг читатели и може да се ползва от учени, политици, журналисти, студенти и др. Всеки, който проявява интерес към политическото знание, ще открие подробна и систематизирана информация, без каквито и да е „идеологически залитания“, както между впрочем повеляват законите на научната етика.
Новата монография „Съвременни политически системи“ на проф. д.п.н. Георги Манолов е поредният му стойностен научен труд, който има своето достойно място в политологическата книжнина. Книгата е подготвена и отпечатана в Издателски комплекс ВУСИ, който предлага широк спектър печатни продукти с рекламна и информационна цел.