Топ експерти от 9 държави дискутираха във ВУСИ „Сигурност и икономика в несигурния свят – дилеми и предизвикателства“

Dec 21, 2018

Водещи експерти от САЩ, Русия, Латвия, България, Холандия, Казахстан, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина дискутираха на международна научна конференция „Сигурността и икономиката в несигурния свят – дилеми и предизвикателства“. Мега форумът беше организиран по повод 15-годишния юбилей на Висшето училище по сигурност и икономика и събра доказани специалисти от световен мащаб, които представиха тезите си по изключително актуалните въпроси, свързани с националната сигурност, защитата на общите европейски граници и глобалните икономически перспективи.
Специални поздравителни адреси до конференцията изпратиха Българската академия на науките, УНСС, Академията на МВР, Дахуа Технолъджи България, както и много други обществени институции и частни компании, с които ВУСИ си партнира.
Основният доклад на тема „Сигурност и икономика в непредсказуемо променящия се свят“ представи проф. д-р Динко Динков от УНСС. В него той анализира „ускорените промени във всички области на обществения живот“ и достига до изводът, че „светът се променя по-бързо от когато и да било“. Този факт носи висока степен на непредсказуемост за по-нататъшното развитие на човечеството, счита проф. Динков. Той акцентира върху три основни момента – „рушенето на последните останки на досегашната система за сигурност и превръщането на земята в несигурно място за живеене; предизвикателствата пред икономиката; изпитанията пред интеграционния модел, синтезиран в днешния Европейски съюз, на който България заложи за преодоляване на исторически обусловената си изостаналост и за превръщането си в модерна държава.“ Проф. Динков детайлно анализира влиянето на масовото навлизане на новите технологии и прави изводът, че „заживяхме с разбирането, че информацията е много по-ценна от физическите блага за задоволяване на непосредствените човешки потребности за поддържане на живота.“ Този феномен води до промяна в политическите реалности, отрежда нови роли на световните супер сили, които до голяма степен не са готови да приемат новите характеристики на международната система. „Зараждат се принципно нови човешки общности, тъй като комуникационните технологии създават пространства, изпълнени с отношения, които се основават на различни ценности и мирогледи“, подчертава проф. Динков. В докладът си той разглежда съперничеството между световните супер сили, което „може да надмине безумието на студената война. Сегашният многополюсен свят се оказва по-несигурен от този от времето на двуполюсния. Дълго утвърждавани норми на международното право вече не са ефективно средство за регулиране на международните отношения“, категоричен е проф. Динков. Според него в стоково-паричните отношения се очертава радикална промяна, обусловена от „еволюцията на парите. Тя от своя страна е свързана с безумното нарастване на фиктивния капитал, срещу който няма покритие със стоки и услуги. Живеенето на вересия, рано или късно ще обуслови катаклизми.“ Проф. Динков разглежда и предизвикателствата пред Европейския съюз, който „се оказа неспособен да осигури очакваното благоденствие на своите граждани. Това неизбежно поражда разочарования, които се трансформират в скептицизъм и национализъм“, пише още в доклада.
Съдоклад на международната научна конференция представи ректора на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов. В него известният политолог задълбочено разглежда необходимостта от качествено и съдържателно реформиране на политическата система, като посочва връзката й с националната сигурност на държавата. Проф. Манолов откроява „болните“ проблеми на прехода към демокрация в България и разкрива реалните причини за недоволството на хората и исканата от тях смяна на системата. Изчерпателно и с конкретни примери, политологът илюстрира състоянието на институциите и предизвикателствата пред тях; професионално аргументира нуждата от „генерален ремонт“ на Конституцията; подлага на критика неефективната работа на Народното събрание, обусловена от начина на съставяне на партийните листи; очертава тенденцията „за скрито възраждане на неототалитарен синдром за монопол върху властта и за нейната концентрация в ръцете на тесен кръг партийноолигархични елити“; разглежда въпросът за „раздутите политически привилегии“ и т.н. В докладът си на международната научна конференция проф. Манолов посочва и начините за преодоляване на установените дефекти. „Предложените мерки като перспектива за ускорено реформиране на българската политическа система не са някаква чудодейна „политическа магия“ за решаване на тежките и комплицирани проблеми на нашата държавност днес. Едно обаче е ясно: повечето от мерките са отдавна назряла обществена потребност и в този смисъл тяхното прилагане е повече от необходимо, ако искаме българската държава да върви успешно по пътя на модернизацията през ХХІ век“, подчертава проф. Манолов.
На международната научна конференция, посветена на 15-годишния юбилей на ВУСИ, участваха над 80 специалисти и преподаватели от 9 държави – САЩ, Русия, Латвия, България, Холандия, Казахстан, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина. Научни доклади представиха експерти от: Българската академия на науките; Българска народна банка; УНСС; Факултета по право, сигурност и мениджмънт „Константин Велики“, Ниш (Сърбия); Факултета за сигурност и защита към Независимия университет, град Баня Лука (Република Сръбска); Калифорнийски университет; Европейски университет (Република Македония); Агротехнически университет, Астана (Казахстан); Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Академия на МВР; Военна академия „Георги Стойков Раковски“; Национална служба за охрана; Нов български университет; Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“; Русенски университет „Ангел Кънчев“; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Икономически университет – Варна; Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“; Университет по хранителни технологии – Пловдив; Аграрен университет – Пловдив; учени от Руската федерация; представители на обществени институции, частни организации и др.
Всички доклади от международната научна конференция, посветена на 15-годишния юбилей на Висшето училище по сигурност и икономика, ще бъдат публикувани в специален сборник, който ще бъде отпечатан от Издателски комплекс ВУСИ.