КИА спечели проект за Усъвършенстване на системите за управление

Dec 6, 2012

КИА е единственото частно висше училище в Пловдивския регион, спечелило едновременно два проекта – за е-обучение и усъвършенстване на системите за управлениевъв висшето образование.

     На Колежа по икономика и администрация е отпусната безвъзмездна финансова помощ в размер на 400 000 лева за втория проект – усъвършенстване на системите за управление.

       Общата цел на проекта е усъвършенстването на системата за управление в КИА, подобряване на качеството на услугите  чрез ефективно работещи образователни и обучителни процеси протичащи в колежа и за последващото увеличаване на заетостта на работната сила.

     В рамките на проекта ще се повиши ефективността на образователния процес чрез модернизирането му в съответствие с европейските критерии, както и качеството на образование чрез поставяне на колежа в реална конкурентна среда както на национално, така и на международно равнище. Освен това ще се усъвършенстват системите за администриране на процесите в КИА, системите за събиране на информация, а също и системите за информационно обслужване на учебната дейност. По този начин ефективното използване на съвременните информационни и мрежови технологии в сферата на образованието ще доведе до повишаване на качеството, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес.

В рамките на проекта ще се изгради, инсталира и интегрира цялостна ИТ инфраструктура, предлагаща всички необходими функционалности и технически възможности за прилагане на качествени и съвременни системи за управление. Тук от особена важност е обратната връзка, с което ще се провери дали придобитите от студентите знания и умения отговарят на изискванията на пазара на труда. Особено внимание ще се отдели и на развитие на система за повишаване на компетентността и мотивацията на академичния състав и служителите в колежа.

        Предвидено е финансиране на закупуването на два сървъра и безсрочен лиценз за използване на информационна система, както и обучение на преподавателите и служителите за работа с внедрената по проекта информационна система. Така чрез синхронизирането и автоматизирането на съществуващите информационни системи ще се внедрят и единни критерии в системите за управление на Колежа.

Усъвършестването на системите за управление в Колежа по икономика и администрация – гр. Пловдив реално ще повиши качеството на образователния процес в колежа в съответствие с потребностите на пазара на труда и така ще спомогне за по-добрата професионална реализация на всички колежани в Пловдивския регион.