КИА получи официалния физически документ за Разширена Харта Еразъм

Feb 21, 2012

Колежът по икономика и администрация – Пловдив, днес получи чрез писмо от Европейската комисия официалния физически документ за Разширeна Харта Еразъм.

Хартата дава възможности за обучение на студенти, провеждане на студентски практики, обмен на преподаватели и засилване на сътрудничеството и съвместната работа с университети от Европейския съюз.

Програма ЕРАЗЪМ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който период е строго регламентиран от Европейската комисия в рамките на минимум 3 и максимум 10 календарни месеца за една академична година.

Програма ЕРАЗЪМ е изключително привлекателна за студентите от ЕС и асоцираните към него държави, главно поради следните две причини:

  1. Осигурява достъп до други европейски висши образователни системи, без заплащането на академични такси и при условията на пълно академично признаване на периода на обучение в приемащата европейска институция.
  2. Създава условия за културен и социален досег и съпричастност по време на периода на престой в приемащите европейски държави.

За периода на обучение в европейските висши училища по програма ЕРАЗЪМ студентите не заплащат:
• Академична такса за обучение
• Такса за регистрация в приемащата институция
• Такса за полагане на изпити
• Такса за достъп до лаборатории
• Такса за ползване на библиотеки

В приемащото висше училище могат да се събират малки такси за осигуровки, студентски съюзи, ползването на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и др.), на същите основания, на които те се заплащат от студентите на приемащата институция.
Изпращащата българска институция следва да гарантира пълно признаване на престоя на обучение на своите Еразъм студенти в европейските висши училища. Това се осъществява чрез Европейската система за трансфер на кредити /ECTS/, чрез която натовареността на студента в учебния процес се измерва с кредити. Получените по време на обучението в европейските институции кредити се признават напълно от изпращащата българска институция.

Студентската мобилност се осъществява в рамките на предварително сключени между-институционални споразумения (“предварително двустранно споразумение”) между изпращащия и приемащия университети; и двата университета следва да имат валидна Университетска Харта “Еразъм”.

Преди заминаването, на студентите се осигурява:

– Студентска Харта “Еразъм”, в която са описани техните права и задължения във връзка с обучението им извън страната;

– Договор за обучение”(Learning Agreement), който описва учебната програма по време на мобилността и, която е одобрена от студента, изпращащ и приемащ университет.

В края на чуждестранния престой, приемащия университет предоставя на студента и изпращащия университет академична справка, потвърждаваща изпълнението и резултатите на съгласуваната програма. Изпращащият университет следва да признае напълно успешно завършените, упоменати в споразумението дейности от периода на мобилността.

Студентите, участници в програма “Еразъм”, независимо дали получават финансиране по програмата или не, са освободени от заплащане на такси за обучение в приемащия университет. Изплащането на каквито и да е национални стипендии или заеми на тези студенти, следва да се запази по време на престоя им в чужбина.

Повече информация може да намерите на страницата на програма ЕРАЗЪМ на адрес: www.hrdc.bg

Университетската харта „Еразъм“ осигурява общата рамка за дейностите по европейското сътрудничество, които дадено висше учебно заведение може да извършва по програма „Еразъм“. Тя е предварително условие към ВУЗ за изпращане и приемане на студенти и преподавателски персонал по споразумения за мобилност, както и за осъществяване на интензивни езикови курсове по „Еразъм“ и интензивни програми, както и кандидатстване за многостранни проекти и мрежи и организиране на подготвителни посещения.

Конкретно, Университетската харта „Еразъм“ позволява на висшите учебни заведения да кандидатстват за финансиране от програма „Еразъм“, за да:

– Изпращат свои студенти за учебни дейности в чуждестранни ВУЗ;

– Приемат студенти за учебни дейности от чуждестранни ВУЗ;

– Изпращат свои студенти на практики в предприятия и други организации като чуждестранни ВУЗ;

– Изпращат преподавателски персонал в чуждестранни ВУЗ;

– Приемат преподавателски персонал от чуждестранни ВУЗ;

– Приемат поканен преподавателски персонал от чуждестранни предприятия;

– Изпращат своя персонал на обучение в чужбина;

– Приемат персонал от чуждестранни ВУЗ за обучение;

– Организират интензивни езикови курсове по „Еразъм“ (ИЕКЕ);

– Координират интензивни програми по „Еразъм“ (ИП);

– Координират многостранни проекти по „Еразъм“;

– Координират академични мрежи по „Еразъм“;

– Координират съпътстващи мерки;

– Организират подготвителни посещения.