240 часа практика за студентите на КИА по проект

Feb 14, 2013

След 28 февруари 2013 г. студентите ще могат да разгледат обявените от работодателите свободните позиции

На сайта http://praktiki.mon.bg/

ще бъдат качени образци на необходимите документи.

Във връзка с реализацията на проект „Студентски практики“, по който КИА е партньор на МОМН, работата по уеб системата и обезпечаването на целия процес по реализацията на практическото обучение напредва бързо и успешно. Проектът „Студентски практики” е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Студентите на КИА ще могат да участват в практическо обучение, в реална работна среда и при успешно завършена практика ще им бъде изплатено възнаграждение в размер на 480 лева. Практиката ще е от 240 часа, като студентите ще имат ментор и академичен наставник, които да се грижат за тях. Академичният наставник ще е преподавател във висшето училище, а на работното място ще имат ментор от самата работодателска организация. Места за практики може да заявят и от държавната и общинската администрация, от администрацията на президента, от медии и т.н.

От 07.02.2013 г. регистрираните в системата работодатели имат възможност да попълват и качват обяви за позиции за студентски практики. Във връзка с това КИА ще покани работодателите, с които има установени контакти. Ако някой от тях все още не се е регистрирал в системата, ще има възможност да го направи, независимо от това, кога смята да обяви позиции.

Това ще позволи на студентите да кандидатстват за участие в практика при работодателите като в момента се довършва модулът, в който студентите ще се регистрират и ще попълват собствени профили.

Периодът, в който ще се работи по останалите модули, ще улесни работодателите при изготвянето на обявите, при тестването на модулите и качването на заявките и при предоставянето на информация когато има някакви проблеми.

Екипът на проекта планира до 28 февруари 2013 г. да разработи модулите за студентите и другите представители от висшите училища и оттогава публикуваните от работодателите обяви да са видими и за тях.

Срокът за кандидатстване и набиране на студенти започва да тече от  01 март 2013г. и ще бъде съгласно изискванията на работодателя, но минимум 15 дни.

За улеснение на студентите са публикувани образец на обявата във формат .doc и описание на образеца в PDF.

Професионалното направление за позицията, която обявяват работодателите, е публикувано в съставния списък на професионалните направления и специалностите, изучавани във висшите училища в България. Документът е актуален към м. февруари 2012 г. и е резултат от работата по проект “Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България (РеСВУ_БГ)” – http://rsvu.mon.bg

За повече информация: http://praktiki.cea.bg