Актуализиране на учебните програми в КИА – първа информационна среща

Sep 27, 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Инвестира във вашето бъдеще!

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с реализацията на проект BG051PO001-3.1.07-0016 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда в Колеж по икономика и администрация“,

 

Колеж по икономика и администрация – Пловдив,

има удоволствието да Ви покани на

 

Първа информационна среща,

която ще се проведе на 30.09.2013 г. (понеделник), от 11.00 ч.

в Заседателна зала на етаж ІІ в сградата на Колежа,

бул. „Кукленско шосе“ № 13

 

На срещата ще бъде предоставена информация във връзка със стартиране на проекта с оглед на популяризиране на целите, дейностите и очакваните резултати сред участниците и заинтересованите страни.

Целта на дейността по проекта е поне 750 студенти (80 % от всички студенти) да започнат да се обучават по нови и актуализирани учебни програми. В хода на обучението по стартиралите дисциплини с актуализирани и/или нови учебни програми, макар и на междинен етап (няма да има приключен курс на обучение по новите програми), студентите ще попълнят анкета, съдържаща информация за качеството на учебния материал, доволни ли са от предоставеното им обучение, препоръки относно това какво биха искали да се промени в бъдеще. Дейността е необходима, за да се определи успеваемостта на проекта и постигането на заложените цели. Екипът по управление на проекта съвместно с водещите преподаватели на курсовете ще съставят обобщен доклад за постигнатите резултати, изводи и препоръки за бъдещи действия, който ще послужи за основа на устойчивостта на проекта. Докладът ще бъде представен на заключителната информационна среща.

С изпълнението на проекта КИА ще може да предложи нови и/или актуализирани учебни програми във всички специалности, по които КИА – Пловдив, обучава студенти.

Резултатите от проекта ще спомогнат на КИА да установи устойчиви позиции на пазара на водещите колежи в страната и чужбина, като предостави качествено образование, съответстващо на изискванията на пазара на труда.

 

Безвъзмездна финансова помощ: 102 342.80 лв.

Период на проекта: 27.06.2013 г. – 26.09.2014 г. – 15 месеца