Абонирани електронни ресурси

Висшето училище по сигурност и икономика е осигурило абонамент за споделено ползване на пълнотекстовата база данни Academic Search Complete от информационната платформа EBSCO Information Services.

Електроненният ресурс е разработен специално за академични институции. Колекцията обхваща широк спектър от академични дисциплини – инженерни науки и технологии, икономика, бизнес, обществени науки, политически науки, образование, езикознание, литературознание, философия, сценични изкуства и други. Мултидисциплинарната база данни съдържа изключително ценна научна информация от най-престижните световни издатели. Периодичните издания, представени в пълен текст са повече от 7400, над 6800 от включените заглавия са с висока научна стойност, притежаващи Impact Factor. В допълнение към пълния текст, този информационен ресурс предлага индексиране и резюмета на повече от 11900 периодични издания, над 12600 публикации, включващи монографии, материали от научни конференции, симпозиуми и други. Електронният ресурс се актуализира ежедневно.
Абонаментът включва безплатно ползване на:
1. Health Source: Consumer Edition;
2. Library Information, Science and Technology Abstracts;
3. GreenFILE;
4. Teacher Reference Center;
5. European Views of the Americas: 1493 to 1750;
6. American Doctoral Dissertations 1933-1955.

Достъпът до базата данни е възможен от ресурсите на компютърната мрежа на висшето училище на адрес:
http://search.ebscohost.com/

Националният абонамент за научни бази данни, осъществен от Министерството на образованието и науката, осигури достъп до информация в електронните бази данни на следните информационни ресурси – Web of Science (Thomson Reuters), ScienceDirect и Scopus (Elsevier).

Web of Science
Световен лидер в предоставянето на реферативна научна литература и информация за цитирания на публикации във всички области на природните, приложните, обществените, хуманитарните науки и изкуство. Лесен за употреба портал, осигуряващ достъп до информация с научни изследвания, набор от данни, инструменти и технологии, както и данни за наукометричен анализ. Базата данни обхваща публикации на повече от 18000 научни списания, цитатни справки от 1900 г. насам, материали от конференции, книги, патентна информация, съдържа повече от 90 милиона записи. Информационният ресурс се обновява ежеседмично и се поддръжа изключително на платформата ISI Web of Knowledge. Абонаментът включва достъп до следните бази данни:

Web of Science with Conference Proceedings (1985-present)
BIOSIS Citation IndexSM– (1985-present)
Current Contents Connect
Data Citation Index
Derwent Innovations Index
KCI – Korean Journals Database
MEDLINE – (1950- present)
SciElo Citation Index
Zoological Record
Journal Citation Reports – (2004-2012)
InCites
Възможен е отдалечен достъп, чрез създаване на личен профил, чрез мобилно устройство или таблет и от IP пространството на висшето училище на адрес:
http://apps.webofknowledge.com/


 

Бази данни Elsevier

ScienceDirect е основен изследователски ресурс за милиони учени във всички научни области. Пълнотекстова база от данни, която съдържа повече от 2500 периодични издания и над 20000 книги във физически и инженерни науки, науки за живота, здравеопазване, социални науки и хуманитаристика. Един от най-обемните електронни архиви с пълнотекстови издания.

Достъпът до информационния ресурс е възможен от всички компютри във висщето училище на адрес: http://www.sciencedirect.com

Ползването на отдалечен достъп става със собствена регистрация и служебен имейл адрес.


Scopus е най-голямата библиографска и наукометрична база данни, обновявана ежедневно. Съдържа реферати и библиографии от над 21000 списания, от повече от 5000 издатели по света, 20000 рецензирани списания (вкл. 2800 open access journals), 421 книжни серии – 75000 книги, 5.5 милиона сборници от конференции, „статии под печат” от повече от 3750 списания и издатели.

Покритие по дисциплини – науки за живота, здравни науки, физически науки, социални науки, хуманитарни науки и изкуства.

Новото в Scopus:

1. Добавени са близо 4 милиона нови статии от преди 1996 г.

2. Има нова метрика на ниво статия.

3. Списанията на „отворен достъп” са индексирани в базата данни.

Достъпът е възможен от IP пространството на висшето училище на адрес: http://www.scopus.com

Scopus предлага създаване на личен профил (My Profile) с възможности за запазване на търсенията, организация, експорт към библиографски мениджър, създаване на библиографии и други.

Други електронни ресурси

eLIBRARY

Научната електронна библиотека – eLIBRARY (https://elibrary.ru ) е най-големият руски информационен портал в областта на науката, медицината, технологията и образованието, съдържащ резюмета и пълни текстове на повече от 18 милиона научни статии и публикации. Платформата разполага с повече от 3200 руски и над 2000 други научни списания със свободен достъп, част от тях са с импакт фактор.
Базата е достъпна след индивидуална регистрация на адрес: http://elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1&rpage=. Можете да я достъпите и чрез сайта на Висше училище по сигурност и икономика.


Специализирана база данни с пълнотекстови електронни книги в областта на бизнеса и икономиката – Emerald E-Books Collection BME (с архив от 1991 г. до 2012 г.), и в областта на социалните науки – Emerald E-Books Collection SS (с архив от 1999 г. до 2012 г.).

EMeJ 150 е колекция на Emerald, един от най-големите научни издатели в света. Предлага се достъп до пълния текст на 150 научни списания от 23 мениджмънт дисциплини в следните области:

Счетоводство и финанси; Инфраструктура и урбанистика; Бизнес етика и закон; Икономика; Образование; Инженерни науки; Предприемачество и иновации; Здравеопазване; Човешки ресурси; Индустрия и публичен сектор; Информация и знание; Международен бизнес; Учене и развите; Библиотечни и информационни науки; Наука за мениджмънта; Качество; Маркетинг; Операционен и логистичен мениджмънт; Организация; Изпълнителен мениджмънт и измерване; Социология; Стратегия; Туризъм.

Достъпът до информационния ресурс е на адрес: www.emeraldinsight.com

В допълнение към изследователските статии в пълен текст, Emerald предлага допълнителна помощ на своите потребители чрез следните онлайн услуги:

For Authors – помощен пакет, който разглежда в детайли процеса на „производство” на една статия;

For Librarians – представя изследвания, интервюта, практически ръководства и статии от най-изявените специалисти в областта на БИН в помощ на професионалното израстване на информационните работници;

Research Zone – представя световната научна общност и съветва изследователите как да са в крак с последните постижения в тяхната област;

Learning Zone – съдържа полезни ресурси за ежедневните задачи на студентите;

Teaching Zone – предлага помощ и идеи за преподавателите в бизнес дисциплините и мениджмънта.

www.emeraldinsight.com

Top ten search tips

Using the browse functionality

Using quick and advanced search

Detailed “advanced search” functionality


Бизнес колекцията на JSTOR представлява архив от над 80 – водещи академични издания – научни списания в областта на бизнеса, икономиката, финансите, като списъкът от заглавия непрекъснато се допълва. Базата е архивна и достъп до пълните текстове е възможен само за минали години (най-често от 2-3 години назад). Достъпни в пълен текст са всички броеве на списанията – от началото на тяхното издаване.

Търсенето, прегледът на резултатите и разпечатването на материалите са организирани в лесен и удобен за работа интерфейс.

http://www.jstor.org


 

DOAJ (Directory of Open Access Journal) Мултидисциплинарна база данни, която предлага свободно научни статии в пълен текст. Създателите й се стремят да покрият всички области на знанието. Представени са 596 заглавия на периодични издания, с 93048 пълнотекстови статии. Към пълния текст е прикачена сканирана корица на списанията за придобиване на визуална представа.

http://www.doaj.org/

http://www.doaj.org/doaj?func=subject&cpid=18


SpringerOpen – Научни списания със свободен достъп
http://www.springeropen.com/journals


Mendeley е свободен софтуер за библиографски мениджмънт и социална мрежа в помощ на учените и студентите. Чрез създаване на онлайн профил, платформата индексира и организира Вашата колекция от статии в PDF и съставя библиография в искания формат за цитиране.

Мрежата позволява управление на цитирането; четене, анотиране и водене на бележки; споделяне на научна информация и проекти в уеб среда; откриване на статии, учени и научни групи и достъп чрез мобилни устройства. На базата от споделената от потребителите информация, можете да откривате значимите статии, учени и научни групи на базата на наукометрична информация.

Mendeley позволява съхранение на информация в уеб до 2 GB.

https://www.mendeley.com/


 

EcEdWeb е уеб портал за икономически ресурси и образование. Предлага богат избор на актуални информационни материали за преподаване в различни области на икономиката.

http://ecedweb.unomaha.edu/home.cfm

http://ecedweb.unomaha.edu/econinfo.cfm

Ресурси по области на научното познание

Социални науки

Социални науки

http://socialninauki.com/

Федеральный образовательный портал – Экономика, Социология, менеджмент

http://www.ecsocman.edu.ru/

DARE: Directory of Social Science

http://www.unesco.org/unesdi/index.php/eng/repertoire/tous.2

Economic and Social Research Council (ESRC)

http://www.esrc.ac.uk/

H-Net: Humanities & Social Sciences Online

http://www.h-net.msu.edu/

Intute: Social Sciences

http://www.intute.ac.uk/socialsciences

Политика

Фондация Фридрих Еберт

Публикации по актуални политически дебати и анализи в България, Германия и Европейския съюз.

http://www.fes.bg/

Портал за политика, партии и анализи

http://politologia.start.bg/

International Politics Department

http://www.aber.ac.uk/interpol/en/

Political Science Resources

http://sun3.lib.uci.edu/~dtsang/pol.htm

Politik Portal

http://www.politikportal.at/

Икономика

www.bg-ikonomika.com

Сайт за лекции по икономика със свободен достъп – в ляво са всички дисциплини, по които са публикувани материали. Избира се дисциплината излиза конспекта от въпроси, като с кликване се отваря.

Има материали по следните теми:

* Аграрна политика

* Бизнес планиране и контрол

* Борси и борсови сделки

* Бюджетно счетоводство

* Дистрибуция

* Европейска интеграция

* Икономика на труда

* Икономически анализ

* Капиталово счетоводство

* Макроикономика

* Маркетинг

* Маркетингови комуникации

* Международен маркетинг

* Международни икономически отношения

* Мениджмънт на финансовите институции

* Одит и одиторска практика

* Основи на публичната администрация

* Основи на управлението

* Планиране и прогнозиране

* Публични финанси

* Статистика

* Стокознание

* Стопанска история

* Счетоводство на капиталовите дружества

* Счетоводство на предприятието

* Управление на разходите

* Управление на човешките ресурси

* Финанси

* Финансов и данъчен контрол

* Финансов мениджмънт

* Финансови инвестиции

* Финансово-счетоводен анализ

* Цени и ценова политика

Econ.bg http://www.econ.bg/

Българският икономически портал. Предлага богата информация за България, икономически анализи, статистика, бизнес информация, азбучен каталог на фирми, връзки към организации, вестници, университети и пр. в областта на икономиката и бизнеса. Предлага възможности за търсене на научни публикации, списания, вестници, дисертации и др. Изключително богата колекция с материали от 1986 година насам.

EconomyNews.bg

Съдържа богата и актуална икономическа информация и анализи за България, Европа и света.

http://www.economynews.bg/

Business studies teaching and education resources: Biz/ed

http://www.bized.co.uk/

Econ Biz

http://www.econbiz.de/

Economics Network Subject and Theme Index

http://www.economicsnetwork.ac.uk/subjects/

EH.Net Economic History Services

http://eh.net/

Eurostat – Официален портал, предоставящ статистически данни и показатели за страните – членки на Европейския съюз

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

IDEAS: Economics and Finance Research

http://ideas.repec.org/

RePEc: Research Papers in Economics

http://repec.org/

EconPapers

http://econpapers.repec.org/

Economic & Political Weekly

http://www.epw.org.in/epw/user/userindex.jsp

Institute of Economic Affairs

http://www.iea.org.uk/

New economics working papers

http://netec.wustl.edu/NEP/

International Monetary Fund

http://www.imf.org/external/index.htm

Scholarly societies – икономика и бизнес

http://www.scholarly-societies.org/subjects_soc.html

WebEc (World Wide Web Resources in Economics)

Онлайн ресурси за икономисти

http://www.helsinki.fi/WebEc/

MIT Open Course Ware

Свободни за разпространение материали за почти всички учебни дисциплини

http://ocw.mit.edu/courses/#Economics

Българската стопанска камара

Съдържа богата информация за икономиката и бизнеса, за проекти и пазари и много полезни връзки.

http://b2b.bia-bg.com/

Икономическа информация

Нормативни актове, Закони, Заповеди, Кодекси, Наредби, Постановления, Правилници и др.

http://accinfo.persof.com/v2/browse.php?c=1

Икономическа енциклопедия

http://im.cablebg.net/

Финанси и банки

Българската фондова борса – предлага информация за фондовия пазар в България, търговията, икономиката, борсови индекси и др.

http://www.bse-sofia.bg/

”Капитал” – национален всекидневник – Статии от последния брой на български език. CAPITAL WEEKLY – Статии с пълен текст от 1998 г. на английски език.

http://www.capital.bg/

„Кеш “ – седмичник за бизнес, политика и икономика. Архив oт 2001 г.

http://www.cash.bg/

„Пари” – национален всекидневник за бизнес и финанси. Архив от 2000 г. на български и английски език

http://www.pari.bg/

„Финанси” – Финансов портал. Предлага финансови новини, икономически анализи, финансови пазари, прогнози, коментари и др. Архив: пълни текстове на икономически анализи и прогнози.

http://www.financebg.com/

„Финанси 5” – Финансов портал. Публикува световните икономически новини в реално време на български език, анализи, специализиран форум, специална секция с видео клипове, календар на финансовите събития и новини, речник със специфична финансова терминология, котировки на валутите в реално време, архив.

http://www.finance5.bg

Европейска банка за възстановяване и развитие

http://www.ebrd.org/

БНБ – полезна информация за валути, финанси, анализи, статистика, евроинтеграция.

http://www.bnb.bg/

Статистика

Национален статистически институт – статистически данни по отрасли на икономиката, българска и европейска нормативна уредба.

http://www.nsi.bg/

The World Factbook дава информация относно история, население, правителство, икономика, и множество други данни за над 266 страни в света.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Правни науки

Българският правен портал

http://www.lex.bg/

Access ToLaw

http://www.accesstolaw.com/site/default.asp

Council of Europe Legal Affairs

http://www.coe.int/legal/

Eur-Lex

http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm

Infolaw

http://www.infolaw.co.uk/ifl/about.htm

LawCrawler – Legal Web & Databases Search

http://lawcrawler.findlaw.com/

Laws Online

http://www.lawsonline.com/