Библиотека

За библиотеката

Библиотеката е създадена с основаването на Висшето училище, тя е звеното осъществяващо необходимата среда и ресурси за библиотечно-информационното осигуряване на учебния процес и научноизследователската дейност.
Библиотечният фонд е изграден в съответствие с учебните планове и потребностите на изследователската работа.
Профил на комплектуване: социални науки, политика, сигурност, правни науки, икономика, финанси, счетоводство и контрол, маркетинг, бизнес информатика, туризъм, стопанско управление.
Фондът на библиотеката се състои от книги, справочници, периодични и продължаващи издания, научни трудове на ВУСИ и други носители на информация.
Основните дейности са комплектуване, каталогизиране и представяне на литературата за ползване. Библиотеката извършва книгообмен с други библиотеки и институции.

Ползването на библиотечните ресурси е безплатно.

Услуги, които предлага библиотеката

 • Заемане на библиотечни документи за дома
 • Ползване на библиотечни материали в читалнята
 • Изготвя тематични и библиографски справки
 • Участва в междубиблиотечно заемане
 • Достъп до Интернет
 • Достъп до библиографски и пълнотекстови бази от данни в онлайн режим на търсене
 • Автоматизирано търсене в собствени и чужди електронни ресурси
 • Електронна доставка на пълнотекстови статии
 • Отдалечен достъп до лицензирани ресурси
 • Методична помощ за ползване на информационни източници

Дигитална Библиотека

Бази данни
Ресурси по области на научното познание

 • Социални науки
 • Политика
 • Икономика
 • Финанси и банки
 • Статистика
 • Правни науки

Виртуален справочник

 • Организации и институции
 • Библиотеки
 • Списания

Машини за търсене
Онлайн каталог
Информационен бюлетин