ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ ПРИ ВУСИ

 

Центърът за кариерно развитие (ЦКР) е обслужващо звено на ВУСИ и има за предмет на дейност подпомагане на професионалното ориентиране и кариерно развитие на младите хора – студенти, докторанти, специализанти и др. от ВУСИ!

В Кариерния център към ВУСИ студентите могат да намерят:

 • Актуална информация за пазара на труда;
 • Помощ в професионалната реализация по отношение на реализацията;
 • Консултации за изготвяне на личен кариерен план;
 • Връзка с потенциални работодатели;
 • Стажански програми;
 • Съдействие за професионална реализация.

Центърът за кариерно развитие е свързващо звено между образованието и трудовия пазар. Работата му е насочена към:

 • Осигуряване на актуална информация за предлагането на свободни работни места на пазара на труда;
 • Предоставяне на информация за стажантски програми;
 • Организиране на срещи между студенти както с представители на професионални гилдии, така и с отделни работодатели;
 • Съдействие при организирането и провеждането на студентски стажантски програми за придобиване на първоночален професионален опит;
 • Подпомагане на студентите в ориентирането им в нвите тенденции на трудовия пазар, в изискванията към служителя като умения и качества на личността;
 • Организиране на обучения за придобиване на допълнителни личностни качества и умения, способност за обективна личностна оценка и самооценка;
 • Подпомагане при изграждането и реализирането на лична стратегия за професионална реализация и кариерен план;
 • Индивидуални консултации във връзка с професионалната реализация.

Регистрационна форма

За да се регистрирате в ЦКР на ВУСИ трябва да попълните регистрационна форма. Можете да изтеглите регистрационната форма по-долу, след което можете да я оставите лично в центъра, или да я пратите по електронен път на е-mail: info@vusi.bg

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА (825 Kb)