Център за професионално обучение

Центърът за професионално обучение „ЦПО-ВУСИ“ към Висше училище по сигурност и икономика е създаден през 2019 г. с решение на УМС към ВУСИ от 19.02.2019г. и е лицензиран Доставчик на обучения въз основа на Лицензия №2019121494, издадена на 23.09.2019г. от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

ЦПО-ВУСИ има за предмет създаването на умения за учене през целият живот чрез предоставянето на широка палитра от обучения, свързани с придобиването или надграждането на социални и професионални знания , умения и компетентности. Основната цел на Центъра е да предоставя качествени и конкуретноспособни обучения , приспособими към динамично изменящата се международна, национална и регионална икономическа среда.

Центърът за професионално обучение организира и провежда както квалификационни курсове с придобиване на степен на професионална квалификация, така и обучения по част от професия, обучения по ключови компетентности, дуално обучение и валидиране на знания и умения, овладени по неформален начин.

Обученията са насочени към широк кръг потребители/лица, навършили 16 години, завършили минимум средно образование и удостоверили по указан ред, че обучението не е противопоказно за тяхното здраве.
ЦПО-ВУСИ разполага с висококвалифициран преподавателски екип, състоящ се от хабилитирани преподаватели и от лектори от партньорски организации.

Завършването и удостоверяването на професионалните обучения става с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията.

• Придобита степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, образец одобрен от НАПОО;
• Обучение за придобиване на квалификация по част от професия, успешно завършилите получават Удостоверение за професионална квалификация , образец на НАПОО;
• Обучения по ключови компетентности, дуално обучение и валидиране на знания и умения, овладени по неформален начин, успешно завършилите получават съответно Свидетелство или Удостоверение по образци утвърдени от НАПОО.

В ЦПО-ВУСИ може да изучавате следните лицензирани професии и специалности:

Компютърна анимация – 213050

Наименование на професията
Професия – Компютърен аниматор (код 213050)
Специалност – Компютърна анимация (код 2130501)
Степен на професионална квалификация (СПО) – III –та

За обучението:
Обучението по професията е насочено за овладяване на знания, умения и компетентности в областта на рекламата, мултимедията, видео и киноизкуството,
по-специално в компютърната анимация, цифровия филмов и видеомонтаж и компютърните ефекти.

Умения и резултати от ученето:
След приключването на обучението курсистите усвояват основни умения като: познаването на основите на компютърната анимация и нейното развитие; ще могат да създава изображения с програми за растерна и векторна графика; ще прилагат основните техники, използвани в компютърната анимация; създаване на анимационен филм, като и използване на специализиран софтуер и много други.

Сфери на дейност и реализация:
Сферите на дейност на компютърните аниматори са Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти. Организациите, в които може да се реализират са малки или големи студия; кино компании и телевизии; производители на компютърни игри; медийни дизайнери и др. Длъжности, които могат да се заемат: Аниматор; Компютърен график; Художествен оформител; Графичен дизайнер.

Компютърна графика – 213060

Наименование на професията
Професия – Компютърен график (код 213060)
Специалност – Компютърна графика (код 2130601)
Степен на професионална квалификация (СПО) – III –та

За обучението:
Обучението по професията е насочено за овладяване на знания, умения и компетентности за съчетаване на класическите изкуства с новите технологии. Усвояване на художествените средства и постигане на креативен и оригинален графичен, виртуален и медиен продукт. Компютърната графика е дял от изобразителното изкуство, но изработена с изразните средства на компютърните технологии.

Умения и резултати от ученето:
След приключването на обучението курсистите усвояват основни умения като: Различаване на основните видове компютърна графика и техните възможности за приложение. Ще умеят да композира рисунка по реални обекти, модели и изграждат сложна композиция, изобразяват форми в интериор и екстериор, обработват цифрови изображения и др.

Сфери на дейност и реализация:
Сферите на дейност на компютърните графици са Аудио-визуални изкуства и техники, както и в производство на медийни продукти. Организациите, в които може да се реализират са преса, медии, телевизии, издателска дейност, реклама, разработване на софтуер, в студия, уеб дизайн и др. Длъжности, които могат да се заемат: Графичен дизайнер; Компютърен график; Уеб дизайнер; Компютърен аниматор; Специалист по предпечатна подготовка.

Графичен дизайн – 213070

Наименование на професията
Професия – Графичен дизайнер (код 213070)
Специалност – Графичен дизайн (код 2130701)
Степен на професионална квалификация (СПО) – III –та

За обучението:
Обучението е насочено за овладяване на знания, умения и компетентности за упражняване на професията графичен дизайнер. Професията дава възможност на креативните хора да развият своите таланти и чрез най-новите софтуерни технологии да създадат привлекателен и интересен дизайн.

Умения и резултати от ученето:
След приключването на обучението курсистите усвояват основни умения като: Създаване на дизайн на мултимедийни продукти, създаване на различни видове печатни и електронни публикации, създаване на дизайн на интернет сайт и др.

Сфери на дейност и реализация:
Сферите на дейност на графичните дизайнери са всички области на съвременния икономически и социален живот. Графичният дизайнер може да упражнява проектантска, конструкторска и високотехнологична художествена дейност в областта на рекламния дизайн, телевизията, книгоиздаването, печата и всеки бизнес.

Организациите, в които може да се реализират са търговски и промишлени фирми, общински и държани институции, преса, медии, телевизии, издателска дейност, реклама, разработване на софтуер, в студия, уеб дизайн и др.

Застрахователно и осигурително дело – 343010

Наименование на професията
Професия – Финансист (код 343010)
Специалност – Застрахователно и осигурително дело (код 3430102)
Степен на професионална квалификация (СПО) – III –та

За обучението:
Обучението е насочено за овладяване на знания, умения и компетентности за упражняване на застрахователното и осигурителното дело, познания за нормативни актове и работната документация, познания за функциите на застрахователните, здравноосигурителните и пенсионноосигурителните дружества.

Умения и резултати от ученето:
След приключването на обучението курсистите усвояват основни умения като:
Познаване на застрахователният пазар и различните видове застрахователни продукти; познаване на нормативната уредба в областта на договарянето; запознат със задълженията на застрахователните агенти; познава нормативните актове в областта на банковото дело, застраховането и социалното осигуряване и др.

Сфери на дейност и реализация:
Завършилите професията успешно се реализират като специалисти по социални дейности, служители по социално осигуряване и подпомагане, посредници, застрахователи, специалисти и ръководители в сфери като: Системата за национален осигурителен институт, системата на Националната агенция по приходите, общински служби по социално подпомагане, центрове на Агенцията по заетостта, Частни пенсионно и здравни застрахователни дружества, фирми и предприятия и много други.

Митническа и данъчна администрация – 344020

Наименование на професията
Професия – Данъчен и митнически посредник (код 344020)
Специалност – Митническа и данъчна администрация (код 3440201)
Степен на професионална квалификация (СПО) – III –та

За обучението:
Обучението е насочено за овладяване на знания, умения и компетентности за упражняване на професията „Данъчен и митнически посредник“. Целта е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знания и умения за успешна професионална реализация.

Умения и резултати от ученето:
След приключването на обучението курсистите усвояват основни умения като:
Познаване на основни понятия в областта на данъчния процес, администриране и контрол на данъчните процеси по ЗКПО, администриране и контрол на данъчните процеси по Закона за акцизите и данъчните складове, познаване на основни понятия и правила в областта на митническото обслужване, прилагане процедури по администриране на други външнотърговските сделки в митническата дейност и много други.

Сфери на дейност и реализация:
Завършилите професията успешно се реализират като специалисти данъчна и митническа администрация и митническо и данъчно обслужване в Агенция митници, Национална агенция за приходите, данъчни служби, фирми , предприятия и други.

Митническа и данъчно обслужване – 344020

Наименование на професията
Професия – Данъчен и митнически посредник (код 344020)
Специалност – Митническо и данъчно обслужване (код 3440202)
Степен на професионална квалификация (СПО) – II –ра

За обучението:
Обучението е насочено за овладяване на знания, умения и компетентности за упражняване на професията „Данъчен и митнически посредник“ и по специално в митническото и данъчно обслужване.

Умения и резултати от ученето:
След приключването на обучението курсистите усвояват основни умения като:
Познаване на основни понятия в областта на данъчния процес, администриране и контрол на данъчните процеси по ЗКПО, администриране и контрол на данъчните процеси по Закона за акцизите и данъчните складове, познаване на основни понятия и правила в областта на митническото обслужване, прилагане процедури по администриране на други външнотърговските сделки в митническата дейност и много други.

Сфери на дейност и реализация:
Завършилите професията успешно се реализират като специалисти данъчна и митническа администрация и митническо и данъчно обслужване в Агенция митници, Национална агенция за приходите, данъчни служби, фирми , предприятия и други.

Оперативно счетоводство – 344030

Наименование на професията
Професия – Оперативен счетоводител (код 344030)
Специалност – Оперативно счетоводство (код 3440301)
Степен на професионална квалификация (СПО) – III –та

За обучението:
Обучението е насочено за овладяване на знания, умения и компетентности за упражняване на професията Оперативен счетоводител. Целта е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знания и умения за успешна професионална реализация.

Умения и резултати от ученето:
След приключването на обучението курсистите усвояват основни умения като:
Познаване на основни понятия в областта на счетоводството, счетоводните стандарти и действащото национално счетоводно и търговско законодателство, изготвяне на счетоводни отчети; съставяне и попълване на счетоводни документи, приключване на сметки и много други.

Сфери на дейност и реализация:
Завършилите професията успешно се реализират като счетоводители на финансови и нефинансови институции, служители в финансово-счетоводни отдели, финансови мениджъри, членове на комисии при провеждане на вътрешен контрол при инвентаризации и др.

Програмно осигуряване – 481010

Наименование на професията
Професия – Програмист (код 481010)
Специалност – Програмно осигуряване (код 4810101)
Степен на професионална квалификация (СПО) – II –ра

За обучението:
Обучението е насочено за овладяване на знания, умения и компетентности за упражняване на професията „Програмист“ и по специално специалист „Програмно осигуряване“.

Умения и резултати от ученето:
След приключването на обучението курсистите усвояват основни умения като:
Познаване с прилагане на специфична технологична последователност при асемблиране на компютърна мрежа, инсталира операционна система и реализира връзка с Интернет, оценяване сложността на алгоритми, разменя елементи в масив/списък, използва обектноориентиран език за програмиране, разрешава проблем, използвайки функционален стил;

Сфери на дейност и реализация:
Лицата, придобили квалификация по професията „Програмист“ намират професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника. Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Програмист“ могат да постъпват на работа на длъжности като: Консултант, поддръжка на софтуер, Оператор инсталиране на софтуер, Техник, компютърно програмиране, Специалист, поддръжка приложения, Администратор, както и на други близки до тях длъжности.

Системно програмиране – 481020

Наименование на професията
Професия – Системен програмист (код 481020)
Специалност – Системно програмиране (код 4810201)
Степен на професионална квалификация (СПО) – III –та

За обучението:
Обучението е насочено за овладяване на знания, умения и компетентности за упражняване на професията „Системен програмист“ и по специално „Системно програмиране“.

Умения и резултати от ученето:
Обученият по професията ще може да работи с всички устройства от конфигурацията на компютърната система и периферните устройства, като познава принципното устройство и действие на компютърните системи и на основните видове . Контролира и управлява основните ресурси на компютърната система на база съответстващата документация, каталожната и справочната литература, нормативните документи и изискванията на клиента. Осигурява и осъществява входящ контрол на необходимото информационно осигуряване. Инсталира, конфигурира и администрира необходимия системен и приложен софтуер за работа на компютърната система според изискванията на клиента.

Сфери на дейност и реализация:
Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията “Системен програмист” може да постъпва на работа на длъжности като: Оперативен техник в областта на информационните и комуникационните технологии, техник по обслужване на потребители в областта на информационните и комуникационни технологии, както и на други близки до тях длъжности.

Приложно програмиране – 481030

Наименование на професията
Професия – Приложен програмист (код 481030)
Специалност – Приложно програмиране (код 4810301)
Степен на професионална квалификация (СПО) – III –та

За обучението:
Обучението е насочено за овладяване на знания, умения и компетентности за упражняване на професията „Приложен програмист“ и по специално „Приложно програмиране“.

Умения и резултати от ученето:
Обученият по професията ще може да работи с компютри (включително уеббазирани конфигурации и мобилни устройства), операционни системи, езици за програмиране (алгоритмични езици), технически средства за печат, графика и анимация, специализирана литература, програмна документация и документация на софтуерни библиотеки, нормативни източници, спецификации на изискванията, технически проекти (дизайн, архитектура) на системата и др.

Сфери на дейност и реализация:
Приложният програмист намира професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника. Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията “Приложен програмист” може да постъпва на работа на следните длъжности : Оператор периферни устройства, Консултант, поддръжка на софтуер, Оператор инсталиране на софтуер, Техник, компютърно програмиране, Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер, Специалист, интернет поддръжка, както и други близки до тях длъжности.

Икономическо информационно осигуряване – 482020

Наименование на професията
Професия – Оператор информационно осигуряване (код 482020)
Специалност – Икономическо информационно осигуряване (код 4820201)
Степен на професионална квалификация (СПО) – II –ра

За обучението:
Обучението е насочено за овладяване на знания, умения и компетентности за упражняване на професията „Оператор информационно осигуряване“ и по конкретно в специалността „Икономическо информационно осигуряване“.

Умения и резултати от ученето:
Операторът информационно осигуряване ще извършва операции, свързани с обработка на данни включващи: директно въвеждане или извеждане на данни; организация на данни, трансформиране на един формат в друг, промяна на структурата и подредбата; изготвяне на справки, извлечения, диаграми и др., при което могат да бъдат включени и изчисления по предварително зададени правила.

Сфери на дейност и реализация:
Операторът информационно осигуряване обикновено работи във фирми, които оперират със значителни потоци от данни, документи и бази данни. Това могат да бъдат финансови и статистически институции, различни регистри, агенции за проучвания и др. Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията “Оператор информационно осигуряване” могат да заемат длъжности като : Оператор, въвеждане на данни, Оператор въвеждане на данни в компютър, Оператор въвеждане на данни с електронна поща ,както и други близки до тях длъжности.

Текстообработване – 482030

Наименование на професията
Професия – Оператор на компютър (код 482030)
Специалност – Текстообработване (код 4820301)
Степен на професионална квалификация (СПО) – I –ва

За обучението:
Обучението е насочено за овладяване на знания, умения и компетентности за упражняване на професията „Оператор на компютър“ и специалността към нея „Тесктообработване“.

Умения и резултати от ученето:
Завършилите успешно курса на обучение ще умеят да осъществяват оперативна дейност, свързана със създаването в електронен вид, въвеждането и обмена на тестови файлове, както и вмъкването на различни видове графики, части от електронни таблици, горещи обекти и други елементи на съвременните електронни или сканирани документи, както и пренасянето им върху хартиен или друг носител. Ще познават основните дейности за работа с електронни таблици, електронна и класическа кореспонденция, организация на дълго- и краткосрочни планове и задачи ,презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.

Сфери на дейност и реализация:
Подготвените специалисти по професията могат да се реализират във всички сфери на човешката дейност – производство и разпространяване на стоки, информиране, обслужване, поддържане и други дейности значими за бизнеса. Компютърната обработка на информацията е задължително условие за ефективната работа при професии като „Офис секретар“, „Офис мениджър“, “Сътрудник в бизнес услуги”, “Сътрудник в малък и среден бизнес”.

Електронна търговия – 482040

Наименование на професията
Професия – Организатор интернет приложения (код 482040)
Специалност – Електронна търговия (код 4820401)
Степен на професионална квалификация (СПО) – III –та

За обучението:
Обучението е насочено за овладяване на знания, умения и компетентности за упражняване на професията „Организатор Интернет приложения “ в специалността „Електронна търговия“.

Умения и резултати от ученето:
Завършилите успешно курса получават задълбочени познания в сферата на онлайн бизнеса и търговията, които ще им позволят да организират интернет приложения да анализират данни за оценка на ефективността на бизнес дейностите, свързани с реклама, продажби, логистика и др. да изготвят справки и отчети, като използват специализиран софтуер. Организаторите интернет приложения ще прилагат различни методи за събиране на данни с цел проучване на пазари, потребителско поведение. В резултат на извършените проучвания ще умеят да правят предложения за оптимизиране на бизнес процесите.

Сфери на дейност и реализация:
Организаторът интернет приложения намира професионална реализация във фирми и организации от различни бизнес сектори, предлагащи продукти и услуги чрез интернет. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията “Организатор интернет приложения”, специалност “Електронна търговия”, могат да заемат следните длъжности : Администратор, уеб сайт, Техник, уеб сайт, Уебмастер, Мениджър, уеб сайт, Консултант, управление на уеб сайт, 3006 Координатор, управление на уеб сайт, Специалист, търговия, както и други близки до тях длъжности.

Телекомуникационни системи /ТКС/– 523010

Наименование на професията
Професия – Техник по комуникационни системи (код 523010)
Специалност – Телекомуникационни системи (код 5230102)
Степен на професионална квалификация (СПО) – III –та

За обучението:
Обучението е насочено за овладяване на знания, умения и компетентности за упражняване на професията „Техник по комуникационни системи“ и в специалността „Телекомуникационни системи“.

Умения и резултати от ученето:
Завършилите успешно курса на обучение ще умеят да извършват задачи, свързани с монтаж и демонтаж на различни видове електронна техника, радио-телевизионни, видеоустройства, телекомуникационни съоръжения, експлоатация и поддръжка на радио- и телевизионни, комуникационни, аудио- и видеосистеми, изграждане на мрежи, ремонт или подмяна на дефектирали устройства и възли, съоръжения и системи.

Сфери на дейност и реализация:
Техникът по комуникационни системи намира професионална реализация във фирми и организации, чиято дейност е свързана с изграждане и поддръжка на мобилни и оптични комуникации, радио- и телевизионни системи, аудио- и видеосистеми, радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи, кинотехника, предоставяне на телекомуникационни услуги, изграждане и поддръжка на кабелни мрежи, изграждане, поддръжка и експлоатация на комуникационни системи. Може да заема длъжности като: Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения, Техник, полупроводникова техника, Техник, съобщителна техника,Техник, телекомуникации,Оператор, телекомуникационни съоръжения,Техник, конструиране и технология на електронни елементи,Техник, промишлена електроника,Техник, електронна техника,Техник, микропроцесорна техника,Техник, механик и всички други близки до тях длъжности.

Телекомуникационни системи /МТС/ – 523020

Наименование на професията
Професия – Монтьор по комуникационни системи (код 523020)
Специалност – Телекомуникационни системи (код 5230202)
Степен на професионална квалификация (СПО) – II –ра

За обучението:
Обучението е насочено за овладяване на знания, умения и компетентности за упражняване на професията „Монтьор по комуникационни системи“ и в специалността „Телекомуникационни системи“.

Умения и резултати от ученето:
В резултат от обучението Монтьорът със специалност “Телекомуникационни системи” ще може да: измерва параметри и характеристики на преносната мрежа и различни потребителски устройства в телекомуникационните системи, монтира, демонтира, експлоатира и отстранява повреди в телекомуникационни компоненти, възли и устройства , участва при изграждането и експлоатацията на селищни и локални кабелни мрежи, при изграждане на комуникационни шкафове и инсталация на телекомуникационното оборудване в тях. Осигурява поддръжката на оборудването, което предоставя различни услуги (интернет, телевизия и глас).

Сфери на дейност и реализация:
Монтьорът по комуникационни системи намира професионална реализация във фирми и организации, чиято дейност е свързана с изграждане на мобилни и оптични комуникации, радио- и телевизионни системи, аудио- и видеосистеми, кинотехника, предоставяне на телекомуникационни услуги, изграждане на кабелни мрежи, изграждане, поддръжка и експлоатация на комуникационни системи. Може да заема следните длъжности: Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване, Монтьор, електрооборудване Електромонтьор, електронна апаратура ,Монтьор, електронни сигнални апаратури Работник, обслужване и ремонт на електроапаратура ,Монтьор, електронни сигнални апаратури ,Монтьор, сигнални системи и много други близки до тях длъжности.

Компютърна техника и технологии – 523050

Наименование на професията
Професия – Техник компютърни системи (код 523050)
Специалност – Компютърна техника и технологии (код 5230501)
Степен на професионална квалификация (СПО) – III –та

За обучението:
Обучението е насочено за овладяване на знания, умения и компетентности за упражняване на професията „Техник компютърни системи“ и по задълбочено в специалността „Компютърна техника и технологии“. Основна цел на обучението е подготвянето на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в областта на информационните и комуникационните технологии.

Умения и резултати от ученето:
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да инсталира необходимия системен и специализиран софтуер за работа на компютърната система според нейната конфигурация, да инсталира приложен софтуер според изискванията на клиента и да предава компютърната система в завършен вид, като: знае предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, компютърни компоненти и измервателна апаратура; разбира технологичната последователност на различните видове монтаж и настройка на компютърната система; автоматизирано проектиране; анализира реалните условия за работа и съобразно с поддържа в изправно работно състояние КС, ПУ и използвания софтуер и много други.

Сфери на дейност и реализация
При нарастващи темпове на развитие на високите технологии в областта на информатиката и комуникациите се засилва търсенето на работна ръка с квалификация, получена при обучението по тази професия. Информационните технологии се развиват бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката, различни видове медии и др. Възможности за професионална реализация придобилите трета степен на професионална квалификация по професията “Техник на компютърни системи” имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии: “Приложни специалисти в електротехниката, електрониката и телекомуникациите”, “Приложни специалисти по техническо осигуряване на компютърни системи” и други близки до тях длъжности.

Компютърни мрежи – 523050

Наименование на професията
Професия – Техник компютърни системи (код 523050)
Специалност – Компютърни мрежи (код 5230502)
Степен на професионална квалификация (СПО) – III –та

За обучението:
Обучението е насочено за овладяване на знания, умения и компетентности за упражняване на професията „Техник компютърни системи“ и по задълбочено в специалността „Компютърни мрежи“. Основна цел на обучението е подготвянето на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в областта на информационните и комуникационните технологии.

Умения и резултати от ученето:
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да окабелява, монтира и оживява сам или в екип произволна локална компютърна мрежа, да я свързва към Интернет и да инсталира необходимия за нейната работа софтуер, като: знае предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, компютърни компоненти и измервателна апаратура; разбира технологичната последователност на различните видове монтаж и настройка на компютърната система и компютърната мрежа; прилага усвоените теоретични знания в конкретните условия на изграждане на компютърна мрежа по задание на клиента; поддържа в изправно работно състояние изградена мрежова среда и др.

Сфери на дейност и реализация
При нарастващи темпове на развитие на високите технологии в областта на информатиката и комуникациите се засилва търсенето на работна ръка с квалификация, получена при обучението по тази професия. Информационните технологии се развиват бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката, различни видове медии и др. Възможности за професионална реализация придобилите трета степен на професионална квалификация по професията “Техник на компютърни системи” имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии: “Приложни специалисти в електротехниката, електрониката и телекомуникациите”, “Приложни специалисти по техническо осигуряване на компютърни системи” и други близки до тях длъжности.

Банкова охрана – 861010

Наименование на професията
Професия – Охранител (код 861010)
Специалност – Банкова охрана и инкасова дейност (код 8610101)
Степен на професионална квалификация (СПО) – III –та

За обучението:
Подготовката по професията е насочена към овладяване на знания, умения и компетентности, които гарантират на обучаемите възможности за упражняване на професията след завършване на обучението.
Кандидатът за обучението трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Охранител”, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

Умения и резултати от ученето:
Обучаемите по специалност “Банкова охрана и инкасова дейност” ще придобият основни умения за физическа защита на банкови обекти и по специално като отговарят за безопасноста в тях и осигуряват реда при обслужване на посетителите, включително контролират достъпа им до зоните със специален режим (трезори, хранилища, каси), реагират при сигнал от техническите системи за сигурност на банковите обекти, задържат нарушители на реда, които създават опасност за живота и здравето на служителите и/или посетителите в охранявания обект, реагират при бедствия, аварии, терористични актове или заплаха от терористични актове, взаимодейства с органите за обществен ред и сигурност, охраняват и съпровождат ценни пратки или товари и др.

Изисквания към лицата упражняващи професията и личностни качества:
Охранителят специалност “Банкова охрана и инкасова дейност” назначен за водач на моторно превозно средство, трябва да притежава свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство, категория “В”. Охранителят специалност “Банкова охрана и инкасова дейност”, назначен за въоръжена охрана, трябва да притежава разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. При изпълнение на трудовите дейности е необходимо охранителят да проявява съобразителност и концентрация, отговорност, дисциплина и самоконтрол. Други важни личностни качества за упражняване на професията са комуникативни умения, наблюдателност, способност за бързо и адекватно вземане на решения при извънредни обстоятелства, бързи рефлекси за реагиране при проява на агресия, издръжливост на стрес и напрежение, адаптивност при работа в променящи се условия, поемане на риск, конфиденциалност, готовност за работа в екип. За упражняване на професията охранител се изисква физическа издръжливост.

Сфери на дейност и реализация
Охранителят работи във фирми, корпорации, финансови кредитни институции, сарафски бюра, фирми за охрана и др. Може да бъде наеман от физически и юридически лица.
Охранителят може да работи на открито, във входно-изходните помещения на сгради, банкови салони, зали за контрол и наблюдение, при транспортиране на ценни пратки и товари в брониран автомобил. Длъжности, които могат да се заемат: „Охранител“, „Организатор, охрана“, „Старши сътрудник, охрана“, “Сътрудник, охрана“, „Младши инструктор охрана“ и други свързани с професията длъжности.

Лична охрана – 861010

Наименование на професията
Професия – Охранител (код 861010)
Специалност – Лична охрана (код 8610102)
Степен на професионална квалификация (СПО) – III –та

За обучението:
Подготовката по професията е насочена към овладяване на знания, умения и компетентности, които гарантират на обучаемите възможности за упражняване на професията след завършване на обучението.
Кандидатът за обучението трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Охранител”, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

Умения и резултати от ученето:
Обучаемите по специалност “Лична охрана” ще придобият основни умения при опазването на телесната неприкосновеност на охранявано лице от противоправни посегателства, както и отговаря за тяхното предотвратяване и пресичане, обследва маршрутите за придвижване, прилага защитни способи. Охранителят специалност “Лична охрана” използва физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие като крайна мярка при условията на неизбежна отбрана и крайна необходимост по смисъла на Наказателния кодекс.

Изисквания към лицата упражняващи професията и личностни качества:
Охранителят специалност “Лична охрана” назначен и за водач на моторно превозно средство, трябва да притежава свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство, категория “В”. Охранителят специалност “Лична охрана”, назначен за въоръжена охрана, трябва да притежава разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. При изпълнение на трудовите дейности е необходимо охранителят да проявява съобразителност и концентрация, отговорност, дисциплина и самоконтрол. Други важни личностни качества за упражняване на професията са комуникативни умения, наблюдателност, способност за бързо и адекватно вземане на решения при извънредни обстоятелства, бързи рефлекси за реагиране при проява на агресия, издръжливост на стрес и напрежение, адаптивност при работа в променящи се условия, поемане на риск, конфиденциалност, готовност за работа в екип. За упражняване на професията охранител се изисква физическа издръжливост.

Сфери на дейност и реализация
Охранителят работи във фирми, корпорации, финансови кредитни институции, сарафски бюра, фирми за охрана и др. Може да бъде наеман от физически и юридически лица. Длъжности, които могат да се заемат: „Охранител“, „Организатор, охрана“, „Старши сътрудник, охрана“, „Сътрудник, охрана“, „Младши инструктор охрана“, „Пазач, затвор“, „Надзирател, затвор“.

Физическа охрана на обекти – 861010

Наименование на професията
Професия – Охранител (код 861010)
Специалност – Физическа охрана на обекти (код 8610103)
Степен на професионална квалификация (СПО) – III –та

За обучението:
Подготовката по професията е насочена към овладяване на знания, умения и компетентности, които гарантират на обучаемите възможности за упражняване на професията след завършване на обучението.
Кандидатът за обучението трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Охранител”, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

Умения и резултати от ученето:
Обучаемите по специалност “Физическа охрана на обекти” ще придобият основни умения с които ще могат да осъществяват дейности по охраната на имуществото на физически и юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на селскостопанско имущество. Охранителят специалност “Физическа охрана на обекти” обезпечава физическата защита на обекта от противоправни посегателства, както и отговаря за тяхното предотвратяване и пресичане, противодейства на противоправни посегателства спрямо физически лица и имуществото в обекта, осигурява пропускателен режим в охранявания обект. Охранителят специалност “Физическа охрана на обекти” извършва превантивна дейност, осигурява безопасността на охранявания обект, взаимодейства с органите за обществен ред и сигурност, използва физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие като крайна мярка при условията на неизбежна отбрана и крайна необходимост, задържа правонарушители в охранявания обект, реагира при бедствия, аварии, терористични актове или заплаха от терористични актове.

Изисквания към лицата упражняващи професията и личностни качества:
Охранителят специалност “Физическа охрана на обекти” назначен и за водач на моторно превозно средство, трябва да притежава свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство, категория “В”. Охранителят специалност “Физическа охрана на обекти”, назначен за въоръжена охрана, трябва да притежава разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. При изпълнение на трудовите дейности е необходимо охранителят да проявява съобразителност и концентрация, отговорност, дисциплина и самоконтрол. Други важни личностни качества за упражняване на професията са комуникативни умения, наблюдателност, способност за бързо и адекватно вземане на решения при извънредни обстоятелства, бързи рефлекси за реагиране при проява на агресия, издръжливост на стрес и напрежение, адаптивност при работа в променящи се условия, поемане на риск, конфиденциалност, готовност за работа в екип. За упражняване на професията охранител се изисква физическа издръжливост.

Сфери на дейност и реализация
Охранителят работи във фирми, корпорации, финансови кредитни институции, сарафски бюра, търговски вериги, пазари, банки, супермаркети, строителни обекти, хотели, частни имоти, общински институции, фирми за охрана и много други. Може да бъде наеман от физически и юридически лица. Длъжности, които могат да се заемат: „Охранител“, „Организатор, охрана“,“Старши сътрудник, охрана“, „Сътрудник, охрана“, „Младши инструктор охрана“, „Пазач, затвор“, „Надзирател, затвор“.

Документи за кандидатстване

  ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ  Адрес:
  Пловдив
  бул. “Кукленско шосе” № 13

  Телефон:
  +359 882 392 749

  e-mail:
  cpo @ vusi.bg

  Адрес:
  Пловдив
  бул. “Кукленско шосе” № 13

  Телефон:

  +359 882 392 749

  e-mail:

  cpo @ vusi.bg

   

  За нас

  Кандидат-студенти

  Студенти

  Центрове

  Научна и издателска дейност

  Новини