За нас

Във Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ) се обучават специалисти с висше образование /различни образователни степени/, както и студенти и ученици /предимно в краткосрочните курсове/.
Обучението в различните видове и форми квалификация се осъществяват чрез заявка по научни или тематични направления от специалностите във ВУСИ, в зависимост от нуждата от допълнителни знания и умения, необходими за извършването на определена дейност или за заемане на дадена длъжност. Съгласно чл.43 от Закона за висше образование това обучение не е основание за придобиване на нова специалност или образователна степен. Продължителността на обучението се определя от първоначалното образование и квалификация и може да бъде от един семестър до две години (за специализации). Краткосрочните курсове са с продължителност от няколко дни до един семестър. Формите на обучение са в зависимост от организацията – редовна, задочна, дистанционна и в зависимост от броя на обучаваните – групова и индивидуална.
Организацията на този вид дейност във ВУСИ се осъществява от Сектор „СДК и продължаващо образование“, който е обслужващо звено.
Дейностите по обучението в следдипломна квалификация във ВУСИ се регламентират чрез Правилник за структурата и дейността на Сектора за следдипломна квалификация и продължаващо образование. Правилникът е приет на заседание на Академичния съвет на ВУСИ – Пловдив, от 08.04.2019 г. (Протокол № 5). Правилникът определя организацията на учебния процес, разработването и утвърждаването на учебната документация, структурата и управлението на Сектора, участието на преподавателите и тяхното възнаграждение, статута на курсистите, финансирането и разпределението на средствата, получени от таксите.