Следдипломна квалификация и продължаващо обучение

Съгласно чл.43 от ЗВО, сектор СДКПО е отговорен като специализирано звено във ВУСИ, да организира и провежда квалификационни курсове за придобиване на професионална квалификация. Секторът обединява усилията на академичния състав на ВУСИ, работещ в различни сфери, в процеса на реализиране на ефективно продължаващо обучение и надграждащо образование, чрез обучение в различни области, свързани с тяхната квалификация.

Дейности на сектор СДКПО:

  • Да организира разработването, обсъждането и утвърждаването на вътрешните правила и необходимата документация;
  • Да осъществява маркетингова и рекламна дейност;
  • Да извършва координация на звената в Университета, ангажирани с тази дейност;
  • Да провежда обучения за повишаване на квалификация;
  • Да провежда обучения за придобиване на допълнителна професионална подготовка;
  • Да организира и администрира процеса на квалификация съгласно нормативните изисквания;
  • Да издава на успешно завършилите различните видове и форми СДК документи, според държавните стандарти;
  • Да осъществява национално и международно сътрудничество.

Kвалификационни курсове