Център за лидерство и публични политики (ЦЛПП)

Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) създаде ново обслуждащо звено, което да се занимава с изследователска и практикоприложна работа в областта на лидеството и лидерските умения.

Академичното ръководство на ВУСИ следи тенденциите в сферата на образованието, както и изискванията на бизнеса, и създаването на Центъра за лидерство и публични политики (ЦЛПП) е звено, което предстои да се разраства в непрестанно модернизиращия се свят. ВУСИ поставя нов акцент в търсенето на практически умения и качества на ново равнище, със засилено внимание върху развитието на следващото поколение лидери както в България, така и в международен мащаб.

Сред основните задачи на ЦЛПП е да се очертае европейският профил на специалностите, преподавани във ВУСИ, чрез анализиране и съпоставяне на програмите в областта на лидерството и публичните политики в националната и международната сигурност и на икономиката и администрацията и управлението в други университети в България и чужбина; да се създаде трайна практика, през която да се концентрира общ изследователски интерес на студенти, докторанти и преподаватели от ВУСИ и партниращите чуждестранни университети по специфични интердисциплинарни изследователски програми, които формират облика на съвременните научни полета, и др.

Центърът ще организира: актуални прояви и публични лекции; дискусии и полемики; национални и международни конференции, семинари, уъркшопове, обучения и др. Към ЦЛПП към ВУСИ могат да се присъединят вузове и други, публични и частни организации от България и чужбина.

ЦЛПП подпомага работата на бакалавърските и магистърските програми, както и обучението на докторанти и постдокторанти при ВУСИ.

Адрес:
Пловдив бул. “Кукленско шосе” № 13

Телефон:
+359 898 438 468; +359 32 622 522

e-mail:
clpp @ vusi.bg

Адрес:

Пловдив бул. “Кукленско шосе” № 13

Телефон:

+359 898 438 468; +359 32 622 522

e-mail:

clpp @ vusi.bg

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини