Научни конференции

Предстоящи:


Архив:

Научна конференция на тема “Образование и сигурност – предизвикателства и перспективи” – 30 март 2024 г.,
организирана от Академичното ръководство и Студентския съвет на Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив.

Юбилейна международна научна конференция „РИСКОВЕ ПРЕД ЕТНОРЕЛИГИОЗНИЯ МИР В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ (в Югоизточна и Централна Европа)“ – 3 – 4 ноември 2023 г. (ISBN (pdf) 978-619-7343-95-3)
Сборник с доклади – ТОM I
Сборник с доклади – ТОM II

Научноприложна кръгла маса на тема „УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – КЛЮЧОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И МОДЕЛИ В РЕАЛНА СРЕДА“, Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив, Център за лидерство и публични политики към ВУСИ, 19 май 2023 г.
Сборник науч.прил. кръгла маса Управлението на човешките ресурси

Студентска кръгла маса на тема “СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

Международна научна конференция “Изкуственият интелект в сферата на сигурността – предимства и заплахи”
Сборник с доклади – ТОМ I
Сборник с доклади – ТОМ II

Международна научна конференция “Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион”
Сборник с доклади – ТОМ I
Сборник с доклади – ТОМ II

Юбилейна международна научна конференция “СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА В НЕСИГУРНИЯ СВЯТ – ДИЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”
Сборник с доклади
Сборник с доклади – докторанти и студенти

Международна нaучна конференция “ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

Международна научна конференция на тема “ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРЕХОД И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗСЛОЯВАНЕ” [листовка гръб]

Национална научна конференция на тема “ИЗВОДИ ОТ КРИЗАТА – ПОУКИ, ПРЕПОРЪКИ, СТРАТЕГИИ”

Научна конференция с международно участи на тема “ТУРИЗМЪТ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ”

Студентска научна конференция на тема “ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕЯ”

Национална научна конференция на тема “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПАЗАРА ПРЕЗ XXI ВЕК”

Студентска научна конференция на тема “УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕШНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС”

Национална научна конференция на тема “ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЛИЧНОСТНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕН ПРОСПЕРИТЕТ

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини