Д-р Васил Колев защити успешно академичната длъжност „доцент“ в областта на висшето образование „Сигурност и отбрана“ по професионално направление „Национална сигурност“ (Национална сигурност и обществен транспорт) във Висшето училище по сигурност и икономика. Той представи своя монографичен труд „Националната сигурност и свързаността й с обществения транспорт“. Д-р Васил Колев получи положителна оценка от научното жури на конкурса.

Монографията представлява изследване на научни проблеми в обществения транспорт, транспортния сектор и защитата на сигурността, а също така и предлагане на решения в тази насока. Целта на монографичното изследване е да постави акцент върху значимостта на обществения транспорт и неговата свързаност с националната сигурност. Разглеждат се основни показатели, които влияят по непосредствен начин на обществените отношения в сектора на транспорта. Като са отбелязани и промените в него, продиктувани от събитията към момента, като нуждата от източници на енергия и други. Възприет е рационален подход за реализация на разнообразни елементи от организацията и функционалността на обществения транспорт и националната сигурност. В научния труд са посочени са и предложения за законодателни промени в тази сфера.

Васил Колев е доктор по право от ПУ „Паисий Хилендарски“, като има и двегодишна преподавателска дейност като асистент в Юридическия му факултет. Той е началник направление „Организация и контрол на обществения транспорт“ в ОП „Организация и контрол на транспорта“ на Пловдив.