Д-р инж. Мартин Машлан от Университета по мениджмънт на сигурността в словашкия град Кошице (University of Security Management in Košice) защити успешно академичната длъжност „доцент“ в областта на висшето образование „Сигурност и отбрана“ в професионално направление „Национална сигурност“ (Икономическа и финансова сигурност) във Висшето училище по сигурност и икономика. Той представи съответните научни трудове. Д-р инж. Мартин Машлан получи положителна оценка от научното жури на конкурса.

Доц. инж. Мартин Машлан е завършил през 1995 г. Бизнес икономика в Икономически университет в Братислава, Факултет по бизнес администрация в Кошице, а през 2018 IPE Management School – Париж и Университет по управление на безопасността в Кошице, с образователно-квалификационна степен магистър на науките специалност „Стратегическо управление”. През 2019 г. доц. Машлан придобива степен за доктор по философия в учебна програма „Държавна сигурност и защита”, с област на обучение: „Национална и международна сигурност” и заглавие на дисертационния труд „Използване на методите за анализ на риска за сигурността при защитата на транспорта на хора и материали” във Военната академия „Генерал Милан Растислав Стефаник“ в Липтовски Микулаш, Словакия.

Доц. инж. Мартин Машлан има съществен преподавателски, научен и административен опит. Той е дългогодишен лектор и до момента в Университета по мениджмънт на сигурността в Кошице, както и  ръководител на катедра „Икономика и безопасност на транспорта“.

Доц. инж. Мартин Машлан е вицепрезидент на Академичния съвет на Университета по мениджмънт на сигурността.