Д-р Недялка Петрова защити успешно академичната длъжност „доцент“ в областта на висшето образование „Сигурност и отбрана“ по професионално направление „Национална сигурност“ (Национална сигурност и данъци) във Висшето училище по сигурност и икономика. Тя представи своя монографичен труд „Данъците и защитата на националната сигурност – взаимовръзка и предизвикателства“. Д-р Недялка Петрова получи положителна оценка от научното жури на конкурса.

Монографията е посветена на неизследваната до момента взаимовръзка между данъците, финансовата, респективно данъчната сигурност и националната сигурност на държавата, което я прави изключително актуална. Целта на научното изследване е да постави акцент върху значимостта на данъците, данъчното облагане и данъчната политика и влиянието им върху националната сигурност. Значимостта на тематиката е несъмнена поради факта, че същата представлява интерес за широк кръг от научната общност и има практическо приложение.

За първи път в научната литература се разглежда темата за приложението на изкуствения интелект в данъчния контрол и влиянието му върху сигурността на държавата и на задължените лица. Като пример за такова на първо място е посочено приложението на изкуствения интелект при извършване на данъчен контрол на онлайн търговията и влиянието върху финансовата сигурност. На второ място е разгледано автоматичното попълване от Национална агенция за приходите на годишните данъчни декларации на физическите лица, като фактор за защита на фискалната сигурност на държавата и интересите и правата на задължените лица.

Д-р Недялка Петрова е магистър по право от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, като има и специализация по „Журналистика“ в Свободния му факултет. Тя защитава дисертация в ПУ „Паисий Хилендарски“ на тема „Актуален административноправен режим на данъчната ревизия (Анализ на административната и съдебна практика)“ и придобива образователна и научна степен „доктор“. Богатият си професионален опит изгражда и в българската адвокатска и бизнес практика, като заема различни позиции от адвокат до главен юрисконсулт в Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика” /ОДОП/ при ЦУ на НАП – Пловдив.

Академичната си кариера започва през 2016 г. като хоноруван преподавател по финансово и данъчно право в Юридическия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“. Пет години след това започва да преподава търговско право и индустриално законодателство в Технически университет – филиал Пловдив. Д-р Недялка Петрова е хоноруван преподавател по финансово право във ВУСИ от 2021 г. до момента.